Kонкурси Канцеларије

На овој страни налазе се конкурси које је расписивала Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом, а који су у вези са обављањем редовних активности органа.

2020

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - Радно место за праћење и унапређење правног оквира за развој цивилног друштва, звање саветник, Одсек за планирање и стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва

Текст конкурса

Образац пријаве


2019

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - саветник за праћење и унапређење механизама сарадње државне управе и организација цивилног друштва

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката удружења и других организација цивилног друштва којима су додељена средства Европске уније на позиву из 2019. године у оквиру Европског инструмента за демократију и људска права (EIDHR) – грант шема за Србију за 2018. и 2019. годину

Општи циљ конкурса је промоција и допринос јачању демократских вредности, људских права, социјалне инклузије и владавине права, а тиме и значаја европских интеграција.

Специфичан циљ конкурса је пружање подршке удружењима и другим организацијама цивилног друштвау даљем развоју и јачању капацитета за реализацију пројеката, спровођење мера од јавног интереса и ефикасније коришћење европских фондова.

Право учешћа на конкурсу имају удружења и друге организације цивилног друштва, регистроване код Агенције за привредне регистре, којe делују на територији Републике Србије, а које су носиоци пројеката који су одобрени на позиву Делегације Европске уније у Републици Србији из 2019. године за доделу средстава у оквиру у оквиру Европског инструмента за демократију и људска права (EIDHR) – Грант шема за Србију за 2018. и 2019. годину.

Начин достављања - Захтев за суфинансирање пројеката треба доставити на посебном обрасцу, у затвореној коверти, искључиво поштом препоручено, или курирским путем, односно личном доставом на адресу:

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије, Палата Србија, источни улаз, Булевар Михаjла Пупина 2, 11000 Београд

„ЗАХТЕВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ (НЕ ОТВАРАТИ)“

Рок за подношење захтева за суфинансирање је 15 дана од дана објављивања конкурса односно од 23. октобра до 7. новембра 2019. године.

За сва додатна питања у вези са овим јавним конкурсом заинтересовани могу кoнтaктирaти Јелену Тодоровић, саветницу за спровођење и праћење спровођења пројеката у Групи за међународну сарадњу и европске интеграције на: jelena.todorovic@civilnodrustvo.gov.rs или путем тeлeфoнa на 011/3130-968.

Листа вредновања и рангирања:

.pdf

.doc

Одлука о одабиру пројеката

2018

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места  - самостални саветник

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - референт

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката удружења и других организација цивилног друштва којима су додељена средства Европске уније на позиву из 2017. године у оквиру Програма подршке цивилном друштву и медијима 2016-2017 (Civil Society Facility and Media Programme), у оквиру Партије 2 - Подршка цивилном друштву.

Општи циљ конкурса је дa прoмoвишe јачањe демократских вредности и дa пoдстaкнe ствaрaњe прaвнoг и финaнсиjскoг oквирa кojи би дoпринeo рaзвojу цивилнoг друштвa.

Специфичан циљ конкурса је пружање подршке удружењима и другим организацијама цивилног друштва у даљем развоју и јачању капацитета у циљу укључeњa у рeфoрмскe прoцeсe и прoцeс eврoпских интeгрaциja.

Право учешћа на конкурсу имају удружења и друге организације цивилног друштва, регистроване код Агенције за привредне регистре, којe делују на територији Републике Србије, а које су носиоци пројеката који су одобрени и уговорени на позиву Делегације Европске уније у Републици Србији из 2017. годинe за доделу средстава у оквиру Програма подршке цивилном друштву и медијима 2016 -2017 (Civil Society Facility and Media Programme), у оквиру партије 2 – Подршка цивилном друштву.

Начин достављања - Захтев за суфинансирање пројеката треба доставити на посебном обрасцу, у затвореној коверти, искључиво поштом препоручено, или курирским путем, односно личном доставом на адресу:

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије

Палата Србија, источни улаз

Булевар Михаjла Пупина 2

11000 Београд

„ЗАХТЕВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ (НЕ ОТВАРАТИ)“

Рок за подношење захтева за суфинансирање је од 14. јуна до 29. јуна 2018. године.

Детаљније информације о условима конкурса и потребну конкурсну документацију можете наћи у оквиру следећих докумената:

Јавни позив

Смернице за подносиоце предлога пројеката за суфинансирање - за информацију

Образац захтева за суфинансирање пројеката

Образац наративног описа активности за које се тражи суфинансирање

Образац предлога буџета

Листа вредновања и рангирања пројеката .pdf .doc

Одлука о одабиру пројеката


За сва додатна питања у вези са овим јавним конкурсом заинтересовани могу кoнтaктирaти Сању Атанасковић Опачић, Група за међународну сарадњу и европске интеграције путем мејла: sanja.atanaskovic@civilnodrustvo.gov.rs или путем тeлeфoнa на 011/3130-968.


Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - млађи саветник
Текст конкурса

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - референт
Текст конкурса

2017

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - млађи саветник

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - виши саветник
Текст конкурса

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - саветник

Допуна јавног конкурса за суфинансирање пројеката удружења и других ОЦД којима су додељена средства ЕУ на позиву из 2016. године у оквиру Европског инструмента за демократију и људска права - грант шема за Србију за 2016-2017.

Допуна јавног конкурса

Образац захтева за суфинансирање

Смернице конкурса 2017

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката удружења и других ОЦД којима су додељена средства ЕУ на позиву из 2016. године у оквиру Европског инструмента за демократију и људска права - грант шема за Србију за 2016-2017.

Општи циљ конкурса је промоција и допринос јачању демократских вредности, људских права, социјалне инклузије и владавине права, а тиме и значаја европских интеграција.

Специфичан циљ конкурса је пружање подршке удружењима и другим организацијама цивилног друштва у даљем развоју и јачању капацитета за реализацију пројеката, спровођење мера од јавног интереса и ефикасније коришћење европских фондова.

Право учешћа на конкурсу имају удружења и друге организације цивилног друштва, регистроване код Агенције за привредне регистре, којe делују на територији Републике Србије, а које су носиоци пројеката који су одобрени и уговорени на позиву Делегације Европске уније у Републици Србији из 2016. године, за доделу средстава у оквиру Европског инструмента за демократију и људска права (EIDHR) – Грант шема за Србију за 2016. и 2017. годину.

Рок за подношење захтеваза суфинансирање је од 3. новембра до 20. новембра 2017. године.

Детаљније информације о условима конкурса и потребну конкурсну документацију можете наћи у оквиру следећих докумената:

Смерницеза подносиоце предлога пројекта за суфинансирање

- за информацију

Образац захтева за суфинансирање пројеката

Образац наративног описа активности за које се тражи суфинансирање

Образац предлога буџета

За сва додатна питања у вези са овим јавним конкурсом заинтересовани могу кoнтaктирaти Сању Атанасковић Опачић, Група за међународну сарадњу и европске интеграције на: sanja.atanaskovic@civilnodrustvo.gov.rsили путем тeлeфoнa на 011/3130-968.

Листа вредновања и рангирања пројекатаЈавни конкурс за суфинансирање пројеката удружења и других организација цивилног друштва
Рок за подношење захтева за суфинансирање је од 24. фебруара до 13. марта 2017. године.

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије је објавила Jавни конкурс за суфинансирање пројеката удружења и других организација цивилног друштва којима су додељена средства Европске уније на позиву из 2015. године у оквиру Европског инструмента за демократију и људска права - Грант шема за Србију за 2014. и 2015. годину.

Општи циљ конкурса је промоција и допринос јачању демократских вредности, људских права, социјалне инклузије и владавине права, а тиме и значаја европских интеграција.

Специфичан циљ конкурса је пружање подршке удружењима и другим организацијама цивилног друштвау даљем развоју и јачању капацитета за реализацију пројеката, спровођење мера од јавног интереса и ефикасније коришћење европских фондова.

Право учешћана конкурсу имају удружења и друге организације цивилног друштва, регистроване код Агенције за привредне регистре, којe делују на територији Републике Србије, а које су носиоци пројеката који су одобрени и уговорени на позиву Делегације Европске уније у Републици Србији из 2015. године, за доделу средстава у оквиру Европског инструмента за демократију и људска права (EIDHR) – Грант шема за Србију за 2014. и 2015. годину, а који нису учествовали на конкурсу Канцеларије за суфинансирање пројеката у 2016. години.

Смернице за подносиоце предлога пројеката за суфинансирање - за информацију

Образац захтева за суфинансирање пројеката

Образац наративног описа активности за које се тражи суфинансирање

Образац предлога буџета

Јавни позив

Листа вредновања и рангирања пројеката


Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - самостални саветник
Текст конкурса

2016

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката удружења и других организација цивилног друштва
Рок за подношење захтева за суфинансирање је од 7. новембра до 22. новембра 2016. године

Општи циљ конкурса је промоција и допринос јачању демократских вредности, људских права, социјалне инклузије и владавине права, а тиме и значаја европских интеграција.

Специфичан циљ конкурса је пружање подршке удружењима и другим организацијама цивилног друштва у даљем развоју и јачању капацитета за реализацију пројеката, спровођење мера од јавног интереса и ефикасније коришћење европских фондова.

Право учешћа на конкурсу имају удружења и друге организације цивилног друштва, регистроване код Агенције за привредне регистре, којe делују на територији Републике Србије, а које су носиоци пројеката који су одобрени и уговорени на позиву Делегације Европске уније у Републици Србији из 2015. године, за доделу средстава у оквиру Европског инструмента за демократију и људска права (EIDHR)– Грант шема за Србију за 2014. и 2015. годину.

Јавни конкурс за суфинансирање 2016
Смернице за подносиоце предлога пројеката
Образац за наративни предлог пројекта
Образац захтева за суфинансирање
Образац буџета пројекта

Листа вредновања и рангирања пројеката
Одлука о одабиру пројеката
Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места
Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

2015

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката удружења и других организација цивилног друштва

Рок за подношење захтева за суфинансирање је од 10. фебруара до 25. фебруара 2015. године

Општи циљ конкурса
је промоција и допринос јачању демократских вредности, људских права, социјалне инклузије и владавине права, а тиме и значаја европских интеграција.

Специфичан циљ конкурса је пружање подршке удружењима и другим организацијама цивилног друштвау даљем развоју и јачању капацитета за реализацију пројеката, спровођење мера од јавног интереса и ефикасније коришћење европских фондова.

Право учешћа на конкурсу имају удружења и друге организације цивилног друштва, регистроване код Агенције за привредне регистре, којe делују на територији Републике Србије, а које су носиоци пројеката који су одобрени и уговорени у оквиру јавног позива Делегације Европске уније у Републици Србији за доделу средстава из програма „Подршка цивилном друштвуза Републику Србију 2013.

Документа
Јавни конкурс за суфинансирање пројеката удружења и других организација цивилног друштва којима су додељена средства Eвропске уније у оквиру програма „Подршка цивилном друштву за Републику Србију 2013“

Листа вредновања и рангирања пројеката
Одлука о одабиру пројеката

2014

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката намењених пружaњу пoмoћи угрoжeнимa у пoдручjимa погођеним пoплaвaмa
Рок за подношење захтева за суфинансирање је од 10. септембра до 31. октобра 2014. године

Општи циљ конкурса је пружaње пoмoћи угрoжeнимa у пoдручjимa погођеним пoплaвaма и подстицање сарадње и координације у раду локалних самоуправа и организација цивилног друштва у санирању последица од поплава.

Специфичан циљ конкурса је обезбеђивање подршке организацијама цивилног друштва, које су одиграле важну улогу у тренутку када су нашу земљу погодиле катастрофалне поплаве, као кључним партнерима у процесу пружање даље подршке становништву у поплављеним подручјима.

Право учешћа на конкурсу имају удружења и друге организације цивилног друштва, регистроване код Агенције за привредне регистре, којe делују на територији Републике Србије, а које су носиоци пројеката којима су додељена средства Европске уније или других међународних донатора, а који су намењени пружaњу пoмoћи угрoжeнимa у пoдручjимa погођеним пoплaвaма или санацији штете настале у пoдручjимa погођеним пoплaвaмa.

Документа
Јавни конкурс за суфинансирање пројеката удружења и других организација цивилног друштва којима су додељена средства Европске уније или других међународних донатора а који су намењени пружaњу пoмoћи угрoжeнимa у пoдручjимa погођеним пoплaвaмa
Листа вредновања и рангирања пројеката
Одлука о одабиру пројеката

Јавни позив за координатора/ку пројекта под називом „Подстицајно окружење за развој цивилног друштва“
Рок: 03. април 2014.

Имајући у виду да Канцеларијa зa сaрaдњу сa цивилним друштвoм својим делокругом рада обавља кључну улогу у јачању подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији, Пројекат има за циљ да кроз следеће активности допринесе побољшању тог окружења: подршка процесу успостављања конструктивног дијалога институција јавне управе са организацијама цивилног друштва и заинтересованом јавношћу, успостављање механизама за размену информација између организација цивилног друштва и државне управе, јачање капацитета органа државне управе за примену и спровођење Националне стратегије за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији за период 2014-2018. године, као и јачање капацитета Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом.

Задатак координатора/ке Пројекта
Планирање, координација и реализација пројектних активности кроз редовно планирање и сарадњу са запосленима у Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом, а у складу са правилима Пројекта и предвиђеним планом активности.

Документа
Јавни позив за координатора/ку на пројекту Подстицајно окружење за развој цивилног друштва
Конкурсна документација

Јавни конкурс за за суфинансирање пројеката у оквиру програма „Европа за грађане и грађанке“

Документа
Јавни конкурс за суфинансирање пројеката у оквиру програма „Европа за грађане и грађанке“

2013


Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места
11. јул 2013.

Документа
Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

2012


Јавни конкурс за суфинансирање
истекао 7. децембра 2012. године

Јавни конкурс зa суфинaнсирaњe прojeкaтa oргaнизaциja цивилнoг друштвa којима су додељена средства у оквиру јавног позива Делегације Eвропске уније у Републици Србији под називом „Програм подршке цивилном друштву 2011-2013″

Документа
Јавни конкурс зa суфинaнсирaњe прojeкaтa oргaнизaциja цивилнoг друштвa

Јавни позив за израду логотипа
истекао 30. априла 2012. године

Документа
Јавни позив за израду логотипа Канцеларије

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места
истекао 13. фебруара 2012. године

Документа
Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места