Јавне набавке

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије, као орган државне управе спроводи јавне набавке према Закону о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Портал јавних набавки
Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки

Јавне набавке у 2020. години

Јавна набавка услуга путничких агенција и тур оператора и услуга помоћи туристима

Јавне набавке у 2019. години

Централизована набавка услуга мобилне телефоније (ЦНЈ 7/2018)


Централизована набавка услуге осигурања запослених - партија 1 (ЦЈН 6/2018)

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга путничких агенција и тур-оператера и услуге помоћи туристима

Јавни позив за подношење понуда

Јавне набавке у 2018. години

Централизована набавка услуга мобилне телефоније (ЦНЈ 7/2018)

Централизована набавка услуге осигурања запослених - партија 1 (ЦЈН 6/2018)

Поновљени поступак јавне набавке мале вредности - за услуге путничких агенција и тур оператора и услуга помоћи туристима

Јавни позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга путничких агенција и тур оператора и услуга помоћи туристима

Јавни позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о обустави поступка јавне набавке
Одлука о обустави поступка јавне набавке мале вредности

Јавне набавке у 2017. години

Набавка канцеларијског материјала (ЦЈН 4/2017)

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

Обавештење о закљученом уговору за партију 4

Обавештење о закљученом уговору за партију 11

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

Обавештење о закљученом уговору за партију 6

Обавештење о закљученом уговору за партију 8


Набавка канцеларијског материјала (ЦЈН 4/2017)

Обавештење о закљученом уговору за партију 7

Обавештење о закљученом уговору за партију 11

Обавештење о закљученом уговору за партију 6


Јавна набавка услуга путничких агенција и тур оператора и услуга помоћи туристима

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


Централизована јавна набавка број 5/2015 - Набавка канцеларијског материјала Партија 5 - Фасцикле

Обавешење о закљученом уговору

Централизована јавна набавка број 5/2015 - Набавка канцеларијског материјала Партија 1 Папир за фотокопирање А-480гр. 1/500

Обавештење о закљученом уговору

Централизована јавна набавка број 5/2015 - Набавка канцеларијског материјала Партија 5 – Фасцикле

Обавештење о закљученом уговору


Централизована јавна набавка број 5/2015 - Набавка канцеларијског материјала Партија 9 – Батерије

Обавештење о закљученом уговору

Јавне набавке у 2016. години

Обавештења о закљученим уговорима по основу Оквирних споразума - Централизоване јавне набавке 5/2015

Набавка канцеларијског материјала Партија 1 Папир за фотокопирање А-4 80гр. 1/500
Набавка канцеларијског материјала Партија 2 Папир за фотокопирање А-3 80гр. 1500
Набавка канцеларијског материјала Партија 3 Канцеларијски папир посебне намене
Набавка канцеларијског материјала Партија 4 Коверте
Набавка канцеларијског материјала Партија 7 Оловке, фломастери. маркери, гумице, резачи, коректори
Набавка канцеларијског материјала Партија 8 ЦД, УСБ меморије, тастатуре и мишеви
Набавка канцеларијског материјала Партија 10 Обрасци
Набавка канцеларијског материјала Партија 11 Свеске, блокови, стикери, роковници и мапе
Набавка канцеларијског материјала Партија 14 Спирале и фолије за коричење
Набавка канцеларијског материјала Партија 17 Остали канцеларијски материјал

Јавна набавка услуга посредовања при куповини авио карата, организовања превоза и хотелског смештаја и других сличних услуга

Јавни позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности: услуге штампања

Јавни позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Допуна конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Јавне набавке у 2015. години

Јавна набавка мале вредности услуга – услуга истраживања о сарадњи организација цивилног друштва са органима локалне самоуправе у Републици Србији.

Јавни позив за отворени поступак јавне набавке мале вредности - услуга истраживања
Конкурсна документација
Обавештење о обустави поступка јавне набавке