Организација

Графички приказ


Директор Канцеларије

опис функција, обавеза и овлашћења, надлежности

Канцеларијом руководи директор Канцеларије, кога поставља Влада на пет година, на предлог Генералног секретара Владе. Директор Канцеларије одговоран је Влади и Генералном секретару Владе. Директор Канцеларије је државни службеник на положају (III група положаја).

Руководи, организује, обједињује и усмерава рад Канцеларије; представља Канцеларију и обезбеђује законито и ефикасно обављање послова; одлучује о правима, дужностима и одговорностима запослених; обавља и друге послове у складу са законом.

Жарко Степановић, в.д. директора Канцеларије
Тим Канцеларије
Контакт: +381 11 3113 895;

Одсек за планирање и стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва

Одсек за планирање и стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва обавља послове који се односе на: успостављање механизма за дијалог са цивилним друштвом о питањима од заједничког интереса; учешће у припреми и праћењу спровођења стратешких докумената који се односе на стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва, остваривање и унапређење сарадње јавног, приватног и цивилног сектора и, с тим у вези, сарадње са органима аутономних покрајина и органима јединица локалне самоуправе; иницирање доношења прописа и других општих аката којима се уређује положај удружења и других организација цивилног друштва;

учешће у припреми збирних извештаја за Владу о утрошку средстава која су, као подршка програмским активностима, обезбеђена и исплаћена удружењима и другим организацијама цивилног друштва из средстава буџета Републике Србије; припрему аката којима Влада надзире, усмерава и усклађује послове министарстава и посебних организација који су у вези са питањима развоја цивилног друштва и сарадње Владе са цивилним друштвом; сарађује с државним органима, органима аутономних покрајина, општина, градова и града Београда као и са удружењима и другим организацијама цивилног друштва у изради релевантних докумената и прописа.

Милена Бановић, Шефица Одсека
Тим Канцеларије
Контакт: +381 11 3113 895; +381 11 3130 972

Група за међународну сарадњу и европске интеграције

Група за међународну сарадњу и европске интеграције обавља послове који се односе на: остваривање и унапређење међународне сарадње у областима из делокруга Канцеларије; обављање стручних послова у вези са сарадњом и разменом искустава са сличним владиним институцијама у региону, земљама Европске уније и свету; обавља стручну комуникацију и развија сарадњу са надлежним органима у обављању послова који се односе на коришћење, програмирање и управљање претприступним и другим фондовима Европске уније за подршку цивилном друштву; планирање и припрему, спровођење и праћење спровођења пројеката који се финансирају из ЕУ фондова, буџета или из других билатералних донација или донација других међународних организација и фондација; координацију активности међународних организација, донатора и пројеката финансираних из донаторских средстава из делокруга Канцеларије као и друге послове из делокруга међународне сарадње.

Сања Атанасковић Опачић, Руководитељка Групе
Тим Канцеларије
Контакт: 011 3130 968

Група за правне и финансијске послове

Група за правне и финансијске послове обавља послове који се односе на: припрему програма рада Канцеларије и праћење његове реализације; припрему извештаја о раду Канцеларије; припремање општих аката у вези са организацијом и пословањем Канцеларије; праћење прописа и аката Владе и министарства и усаглашавање рада Канцеларије са тим прописима; припремање општих и појединачних аката којима се решава о правима и дужностима запосленог из радног односа; кадровска питања и избор кадрова; обуку, оцењивање и напредовање државних службеника; послове јавних набавки; припрему предлогa финансијског плана за израду Закона о буџету и старање о његовој реализацији; планирање и наменско трошење средстава за рад Канцеларије; обезбеђивање финансијско-материјалних услова за функционисање Канцеларије; припремање и обрађивање захтева за обезбеђење финансијских средстава за рад Канцеларије; старање о набавци опреме, стручне литературе и канцеларијског материјала, као и друге правне, финансијске и опште послове.


Гордана Шарбох, Руководитељка Групе

Тим Канцеларије
Контакт: +381 11 3111 657