Документа Канцеларије

Листа вредновања и рангирања пројеката – Европа за грађане и грађанке
Листа вредновања и рангирања пројеката – Конкурс Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом
Одлука о одабиру пројеката – Европа за грађане и грађанке
Одлука о одабиру пројеката – новембар 2014
Извештај о учешћу организација цивилног друштва у досадашњем току процеса преговора о приступању Републике Србије Европској унији
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места (Закључак Владе РС 05 Број: 110-9124/2011)
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
Извештај о раду Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом за 2011. годину
Извештај о раду Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом за 2012. годину
Извештај о раду Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом за 2013. годину
Извештај о раду Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом за 2014. годину
Извештај о раду Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом за 2015. годину
Извештај о раду Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом за 2016. годину

Закони и општи акти Републике Србије

Кључни прописи за деловање цивилног друштва

Закон о удружењима

Закон о задужбинама и фондацијама

Закон о планском систему Републике Србије

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја

Закон о референдуму и народној иницијативи

Прописи који су донети за време вандредног стања

Закон о локалној самоуправи

Закон о волонтирању

Закон о играма на срећу

Закон о социјалној заштити

Зaкoн o млaдимa

Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења


REGULATION ON FUNDS INTENDED TO INCENTIVIZE PROGRAMS OR LACKING PART OF FUNDS FOR FUNDING PROGRAMS OF PUBLIC INTEREST IMPLEMENTED BY ASSOCIATIONS

Уредба о методологији управљањa јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика

Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда

Смернице за укључивање организација цивилног друштва у процес доношења прописа

Приручник за примену Смерница за укључивање организација цивилног друштва у процес доношења прописа

Conclusion on adoption of the Guidelines for the inclusion of civil society organizations in working groups

Смернице за укључивање организација цивилног друштва у радне групе за израду предлога докумената јавних политика и нацрта, односно предлога прописа

План рада Владе за 2018. годину

План рада Владе Републике Србије за 2018. годину

Прописи којима се уређује рад јавне управе

Закон о Влади

Закон о министарствима

Закон о државној управи

Закон о државним службеницима

Закон о општем управном поступку

Закон о финансирању локалне самоуправе

Уредба о службама Владе

Посебан колективни уговор за државне органе

Пословник Владе

Буџетски прописи

Закон о буџетском систему

Закон о буџету Републике Србије за 2018. годину

Порески прописи

Закон о порезу на доходак грађана

Закон о порезу на добит правних лица

Закон о порезима на имовину

Закон о порезу на додату вредност

Закон о рачуноводству

Закон о ревизији

Шири правни оквир

Устав Републике Србије

Закон о Агенцији за привредне регистре

Закон о црквама и верским заједницама

Закон о Црвеном Крсту Србије

Закон о донацијама и хуманитарној помоћи

Закон о централној евиденцији стварних власника

Закон о култури

Закон о јавним набавкама

Закон о политичким странкама

Закон о раду

Закон о спорту

Закон о забрани дискриминације

Зaкoн o oбрaзoвaњу oдрaслих

Закон о основама система образовања и васпитања

Уредба о наменским трансферима

Одлука о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре

Публикације

Ка даљем развоју и одрживости цивилног друштва у Србији
Смернице за укључивање организација цивилног друштва у процес доношења прописа
Приручник за примену Смерница за укључивање организација цивилног друштва у процес доношења прописа
Вoдич крoз пoтeнциjaлнe дoмaћe и инoстрaнe извoрe финaнсирaњa, зa прojeктe OЦД, лoкaлних сaмoупрaвa, MСП, прeдузeтникa и пojeдинaцa у Србиjи за 2015. годину
Сарадња органа државне управе и организација цивилног друштва (истраживање)
Сарадња јединица локалне самоуправе са организацијама цивилног друштва у 2014. години (Почетно истраживање за потребе израде прве Националне стратегије за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији за период 2015-2019. године)
Годишњи збирни извештај о утрошку средстава која су као подршка програмским и пројектним активностима обезбеђена и исплаћена удружењима и другим организацијама цивилног друштва из средстава буџета Републике Србије у 2013. години
Годишњи збирни извештај о утрошку средстава која су као подршка програмским и пројектним активностима обезбеђена и исплаћена удружењима и другим организацијама цивилног друштва из јавних средстава Републике Србије у 2012. години – сажетак
Годишњи збирни извештај о утрошку средстава која су као подршка програмским и пројектним активностима обезбеђена и исплаћена удружењима и другим организацијама цивилног друштва из јавних средстава Републике Србије у 2011. години
Извештај о раду Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом 2011-2013
Процена стања у сектору ОЦД у Србији
Пут закона
Грађански водич кроз буџет Републике Србије
Вoдич зa oргaнизaциje цивилнoг друштвa: Стaндaрди услугa сoциjaлнe зaштитe у зajeдници и прoцeдурe лицeнцирaњa
Водич кроз ЕУ мреже
Медији цивилног друштва
СЕКО Извештај за 2016. годину

ЕУ регулатива

Opinion of the European Economic and Social Committee on Enhancing the transparency and inclusiveness of the EU accession process

EU Communication – Engagement with civil society (September 2012)

Commission Working Document – The Partnership Principle in the Implementation of the Common Strategic Framework Funds – Elements for a European Code Of Conduct on Partnership

Communication from the Commission towards a Reinforced Culture of Consultation and Dialogue – General Principles and Minimum Standards for Consultation of interested parties by the Commission

Proposal for a Council Regulation on the Statute for a European Foundation

Кодекс добре праксе за учешће грађана у процесу доношења одлука (Савет Европе, 2009)

Ревидирани Кодекс добре праксе за учешће грађана у процесу доношења одлука (Савет Европе, 2019)

EESC opinion on The role of civil society in EU Serbia relations_July 2013(српски)

Progress Report 2013 (eng)

Извештај о напретку Србије за 2013. годину (српски)

Mишљeњe o сaглaснoсти Зaкoнa o измeнaмa oдрeђeних прaвних прoписa Рускe Фeдeрaциje кojим сe урeђуjу aктивнoсти нeкoмeрциjaлних oргaнизaциja кoje дeлуjу кao стрaни aгeнти сa Eврoпскoм кoнвeнциjoм o људским прaвимa и прaксoм Eврoпскoг судa зa људскa прaва (енг)

Смернице Европске комисије за подршку цивилном друштву у земљама проширења за период 2014-2020 (енг)

INDICATIVE STRATEGY PAPER FOR SERBIA (2014-2020)

Регионална документа

Приручници и водичи

(Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина и Министарством државне управе и локалне самоуправе)

Водич за транспарентно финансирање удружења и других организација цивилног друштва из буџетских средстава локалних самоуправа (Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом, пројекат Европске уније)

Водич за примену Закона о удружењима (Грађанске иницијативе, Министарство државне управе и локалне самоуправе, ОЕБС, Британска амбасада у Београду)
Водич за самозаступање грађана (Комитет правника за људска права - YUCOM)
Приручник за административно и финансијско управљање у удружењима ФТ1П - Фали ти један приручник (TACSO Ресурсни центар Грађанске иницијативе)
Digital Media Toolkit за организације цивилног друштва Приручник за употребу дигиталних медија (TACSO Ресурсни центар Грађанских иницијатива)