Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Обавештење у вези са обавезом плаћања надокнаде за заштиту животне средине

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом обавештава заинтересоване организације цивилног друштва да је након обављених консултације са министарством надлежним за заштиту животне средине у вези са обавезом плаћања таксе за заштиту животне средине, установљено да су наведену таксу у обавези да плаћају само оне организације које имају регистровану привредну делатносткојом остварују приход.

Наиме, Уредбом о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, износима накнада (Сл. гласник РС бр. 86/19, 89/19, у даљем тексту: Уредба) прописани су критеријуми за утврђивање накнаде, и делатности које су разврстане према степену утицаја на животну средину, такђе уређен је и начин обрачунавања накнаде за територију јединице локалне самоуправе, утврђен износ накнаде за плаћање (према степену негативног утицаја и величине обвезника у смислу закона којим се уређује рачуноводство).

Наведеном Уредбом (члан 2), утврђени су критеријуми за одређивање негативног утицаја активности које утичу на животну средину правних лица и предузетника који се утврђују у оквиру претежне делатности коју обавља обвезник накнаде, при чему се под претежном делатношћу, сматра она делатност која је регистрована код Агенције за привредне регистре као и делатност чијим је обављањем правно лице и предузетник остварио највише прихода у години која претходи години за коју се врши утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине.

Имајући у виду да Уредба у листи делатности препознаје и делатности удружења као један од критериијума који обавезују плаћање накнаде за заштиту животне средине, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом обратила се надлежном министарству за тумачење да ли су и удружења обавезници за плаћање наведене накнаде.

Министарство заштите животне средине става је да удружење није обвезник плаћања предметне накнаде осим у случају да обављањем делатности остварује приход (а о чему је дужан да сачињава и доставља радовне финансијске извештаје) при чему утврђени износ накнаде за плаћање не може бити већи од 0,4% годишњег прихода обвезника накнаде у години која претходи години за коју се врши утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине (члан 2. став 6. Уредбе).

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

Europe for Citizens

Реконструкцију сајта омогућио пројекат Европа за грађане и грађанке.

The reconstruction of the site was made possible by the Europe for Citizens project.