Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Објављено званично мишљење Министарства о еко таксама

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом je јулу, непосредно пре истек рока за пријаву за плаћање еко такси, објавила информацију упућену заинтересованим организацијама цивилног друштва. Наиме, након обављених консултације са министарством надлежним за заштиту животне средине у вези са обавезом плаћања таксе за заштиту животне средине, установљено да су наведену таксу у обавези да плаћају само оне организације које имају регистровану привредну делатносткојом остварују приход.

Након датог тумачења , на предлог и сугерисање Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом, Министарство надлежно за заштиту животне средине, објавило је званично мишљење на сајту Министарства.

Део који се односи на организације цивилног друштва је јасно назначен и следећем пасусу: „..Имајући у виду да су критеријуми за утврђивање износа за плаћање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине: степен негативног утицаја делатности коју обвезник обавља на животну средину, величина обвезника у складу са законом о рачуноводству и остварени приход у години која претходи години за коју се врши утврђивање накнаде, Министарство заштите животне средине је мишљења даудружење није обвезник плаћања предметне накнаде осим у случају да обављањем делатности остварује приход (а о чему је дужан да сачињава и доставља радовне финансијске извештаје), при чему утврђени износ накнаде за плаћање не може бити већи од 0,4% годишњег прихода обвезника накнаде у години која претходи години за коју се врши утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине (члан 2. став 6. Уредбе)…“

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

Europe for Citizens

Реконструкцију сајта омогућио пројекат Европа за грађане и грађанке.

The reconstruction of the site was made possible by the Europe for Citizens project.