Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Годишњи збирни извештаји о финансирању ОЦД из буџета

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом сваке године израђује Годишњи збирни извештај о утрошку средстава која су као подршка програмским активностима обезбеђена и исплаћена удружењима и другим организацијама цивилног друштва из средстава буџета Републике Србије (у даљем тексту: Извештај).

Извештаји представљају у истраживачком процесу прикупљене податке од органа који су пружали финансијску и нефинансијску подршку удружењима и другим организацијама цивилног друштва, са сва три нивоа власти. Органи јавне управе се сваке годинеу великом проценту одазивају на захтав за доставу података. Подаци, који се односе на 2014, 2015. и 2016. годину, су детаљно анализирани и најважнији закључци су представљени у овим извештајима.

Сврха Извештаја је информисање шире јавности о износу и начинима доделе финансијске и нефинансијске подршке организацијама цивилног друштва, а свеу циљу поштовања принципа транспарентности рада јавне управе ијачања система фискалне одговорности јавне управе. Прикупљањем и обрадом података Канцеларија пружа грађанима подршку у разумевању начина на који се финансирају удружења и друге организације цивилног друштва, и, са друге стране, како се троше јавна средства; подстиче и развија интегритет и одговорност у раду државних органа и јача поверење грађана у рад како државних органа, тако и организација цивилног друштва.

Годишњи збирни извештај о утрошку средстава која су као подршка програмским и пројектним активностима обезбеђена и исплаћена удружењима и другим организацијама цивилног друштва из средстава буџета Републике Србије у 2015. и 2016. гoдини Канцеларија је припремила уз подршку Пројекта Делегације ЕУ у Републици Србији „Унапређивање механизама за финансирање цивилног сектора из јавних средстава у Републици Србији“. Такође, уз подршку пројекта унaпрeђeна је мeтoдoлoгиjа прикупљaњa и обраде пoдaтaкa за извештавање о одобреној подршци организацијама цивилног друштва.

Збирни извештај за 2014. годину
Збирни извештај за 2015. годину


Збирни извештај за 2016. годину

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

Europe for Citizens

Реконструкцију сајта омогућио пројекат Европа за грађане и грађанке.

The reconstruction of the site was made possible by the Europe for Citizens project.