Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Мишљење Управе за спречавање прања новца: Подаци потребни банкама приликом отварања рачуна удружењима

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом обавештава организације цивилног друштва да се обратила Управи за спречавање прања новца молбом за давање мишљења на Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“ бр. 113/17 и 91/19, у даљем тексту: Закон), односно о подацима потребним банкама приликом отварања рачуна удружењима.

Управа за спречавање прања новца мишљења је да уколико удружење има статус правног лица, приликом успостављања пословног односа, односно отварања рачуна, банка утврђује и проверава идентитета правног лица и заступника правног лица на начин предвиђен чланом 20. и 21. Закона и дужна је да прибави следеће податке о правном лицу: пословно име и правну форму, адресу, седиште, матични број и порески идентификациони број, као и податке о заступнику правног лица који у име и за рачун правног лица успоставља пословни однос, односно отвара рачун: име и презиме, датум и место рођења, пребивалиште или боравиште, ЈМБГ, врсту и број личног документа, датум и место издавања.

Како је према члану З. став 1. тачка 9) Закона лице грађанског права удружење појединаца која удружују или ће удруживати новац или другу имовину за одређену намену, за удружење које нема статус правног лица, приликом успостављања пословног односа, односно отварања рачуна банка је дужна утврди и провери идентитет лица овлашћеног за заступање, прибави писмено овлашћење за заступање и прибави податке из члана 99. став 1. тач. 2) и 14) Закона: име и презиме, датум и место рођења, пребивалиште или боравиште, ЈМБГ заступника (лица овлашћеног за заступање) који у име и за рачун странке успоставља пословни однос, односно отвара рачун, као и врсту и број личног документа, датум и место издавања и назив лица грађанског права, а све у складу и на начин предвиђен чланом 23. Закона.

У мишљењу се додаје још и то да је према Закону странка, између осталих и правно лице, лице страног права и лице грађанског права које успоставља пословни однос са обвезником, док је стварни власник странке физичко лице које посредно или непосредно има у својини или контролише странку, па је сходно томе банка дужна да приликом успостављања пословног односа (отварања рачуна), а на основу унутрашњих аката удружења утврди и стварног власника истог.

Након обраћања Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом, Управа за спречавање прања новца је ово мишљење објавила и на свом званичном сајту и можете му приступити следећим линком: http://www.apml.gov.rs/latinica/pretraga-strucnih-misljenja

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

Europe for Citizens

Реконструкцију сајта омогућио пројекат Европа за грађане и грађанке.

The reconstruction of the site was made possible by the Europe for Citizens project.