Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Сарадња и финансирање ОЦД теме стручног усавршавања државних службеника у 2019. години

На предлог Националне академије за јавну управу, Влада Републике Србије је на седници одржаној 31. јануара 2019. године усвојила програме обука намењене службеницима и руководиоцима органа државне управе и локалне самоуправе за 2019. годину. Стручно усавршавање запослених у органима јавне управе одвијаће се у складу са четири програма, два намењена запосленима у јединицама локалне самоуправе – Општи програм обуке запослених у јединицама локалне самоуправе за 2019. годину и Програм обуке руководилаца у јединицама локалне самоуправе за 2019. годину, и два по којима ће се усавршавати службеници у органима државне управе – Општи програм обуке државних службеника за 2019. годину и Програм обуке руководилаца у државним органима за 2019. годину.

Саставни део стручног усавршавања које ће се спроводити у складу са донетим програмима чине, поред осталог, и обуке које се тичу сарадње са организацијама цивилног друштва и њиховог финансирања из буџетских средстава.

У оквиру Секторског програма континуираног стручног усавршавања, који је део Општег програма обуке запослених у јединицама локалне самоуправе за 2019. годину, службеници на локалном нивоу власти моћи ће да похађају дводневну обуку на тему Сарадња са организацијама цивилног друштва и финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења. Ова обука припада области Добре управекоја обухвата и тематске целине које се односе на увођење и примену принципа добре управе, административну ефикасност и делотворност, електронску управу, антикорупцијске политике и мере, доступност информација од јавног значаја, заштиту података о личности, узбуњивање и заштиту узбуњивача. Поред наведене обуке која је у потпуности посвећена односима са цивилним друштвом, Секторски програм садржи и друге обуке које се дотичу укључивања цивилног друштва у доношење одлука као што су Управљање јавним политикама у локалној самоуправи и Укључивање локалне заједнице у израду општих аката локалне самоуправе.

Општим програмом обуке државних службеника за 2019. годину, намењеним државним службеницима на централном нивоу, стручна знања о механизмима за укључивање заинтересоване јавности и цивилног друштва у процес израде докумената јавних политика и прописа, укључујући познавање процеса консултација и јавних расправа, моћи ће да се стекну кроз обуку Концепт добре управе и Координација и сарадња у поступку израде прописа.

Са програмима обука Националне академије за јавну управу детаљније се можете упознати на званичној интернет страници ове институције.

Поред наведених обука које су део ширег програма стручног усавршавања, најављујемо да ће током текуће године Канцеларија реализовати два сета специјализованих обука које се тичу односа органа јавне управе и организација цивилног друштва. Први сет имаће за тему транспарентно финансирање ОЦД из буџетских средстава и биће реализован у сарадњи са СКГО, а као део подршке органима јавне управе у што ефикаснијој примени Уредбе о финансирању удружења. Други сет обука односиће се на сарадњу два сектора у процесу припреме прописа и креирања јавних политика са акцентом на законске новине донете током претходне године. Ове обуке осмишљене су тако да у њима заједнички учествују представници органа управе и ОЦД и једна су од активности у Акционом плану за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период 2018 – 2020. године.

Канцеларија ће на својој интернет страници благовремено упутити позив заинтересованим ОЦД за учешће на планираним обукама.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

Europe for Citizens

Реконструкцију сајта омогућио пројекат Европа за грађане и грађанке.

The reconstruction of the site was made possible by the Europe for Citizens project.