Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Одлука о одабиру пројеката за суфинансирање Канцеларије

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом објавила је Јавни конкурс за суфинансирање пројеката удружења и других организација цивилног друштва којима су додељена средства Европске уније на позиву из 2017. године у оквиру Програма подршке цивилном друштву и медијима 2016-2017 (Civil Society Facility and Media Programme), у оквиру Партије 2 - Подршка цивилном друштву, који је био отворен у периоду од 14. јуна до 29. јуна 2018. године.

Након истека рока за приговоре, в.д. директора Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом донео је ОДЛУКУ о одабиру пројеката којима се из буџета Републике Србије додељује средства за суфинансирање пројеката удружења и других ОЦД којима су додељена средства ЕУ на позиву из 2017. године у оквиру Програма подршке цивилном друштву и медијима 2016-2017, и то:

1. Фoрум млaдих сa инвaлидитeтoм, пројекат "Дигитална и медијска писменост младих са инвалидитетом (Digital and Media Abilities for Youth with Disabilities)" у износу од 551.224,00 динара;

2. Групa 484, пројекат "Изван поглавља: приступ различитостима (“Beyond the Chapters: Accession to Diversity”)" у износу од 476.925,80 динара;

3. Хeлсиншки oдбoр зa људскa прaвa у Србиjи, пројекат "Школе људских права за младе" у износу од 476.112,00 динара;

4. Eврoпски пoкрeт у Србиjи, пројекат "Национални конвент о Европској унији" у износу од 955.376,44 динара;

5. Нoвoсaдскa нoвинaрскa шкoлa, пројекат "Дигитални погон (Creative Drive)" у износу од 825.000,00 динара;

6. Пaртнeри зa дeмoкрaтскe прoмeнe Србиje, пројекат "Будућност слободе информација у Србији – подизање капацитета организација цивилног друштва и младих да стану у одбрану права јавности да зна" у износу од 704.484,17 динара;

7. Удружeњe Крoкoдил, пројекат "КO JE ПРВИ ПOЧEО? – Историчари против ревизионизма" у износу од 509.906,50 динара.

Средства за суфинансирање пројеката по овом конкурсу обезбеђена су из буџета Републике Србије за 2018. годину („Службени гласник РС”, бр. 113/2017), раздео 3, глава 3.16, функција 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, економска класификација 481 - дотације невладиним организацијама, у износу од 4.500.000,00 динара.

Одлука о одабиру пројеката

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.