Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Влада усвојила Уредбу о финансирању пројеката и програма удружења

Влада Републике Србије усвојила је нову Уредбу о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења (Уредба), на 55. седници одржаној 1. марта 2018. године. Уредба је објављена 5. марта 2018. године у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ број 16/2018, и ступила је на снагу осмог дана од дана објављивања.

Уредба је у надлежности Министарства државне управе и локалне самоуправе, и представља подзаконски акт Закона о удружењима. Уредбом се уређују услови, критеријуми, обим, начин, поступак доделе, као и начин и поступак враћања средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма које реализују удружења, а који су од јавног интереса.

Имајући у виду значај овог прописа за цивилно друштво, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом је током прошле године активно учествовала у раду Пoсeбне рaдне групе зa изрaду тeкстa нaцртa Урeдбe, и пружила подршку Министарству државне управе и локалне самоуправе приликом спровођења два круга консултативног процеса са организацијама цивилног друштва о поменутој Уредби.

Основне измене Уредбе огледају се у повећању транспарентности процеса доделе средстава почев од планирања доделе, увођењем обавезе објављивања годишњег плана расписивања јавних конкурса најкасније до 31. јануара и достављања информација Kанцеларији за сарадњу са цивилним друштвом, која објављује Календар јавних конкурса свих надлежних органа на својој интернет страници.

Уредбом се уводе бројне антикоруптивне мере које се првенствено огледају у дефинисању сукоба интереса и мера за спречавање сукоба интереса како код чланова Комисије, тако и код корисника средстава.

Затим, прецизније су уређени рокови за спровођење процедуре јавних конкурса, оних који се односе на могућност увида у поднете пријаве и приложену документацију (три радна дана), као и рокова за подношење приговора на листу вредновања и рангирања пријављених програма (осам дана). Такође, уводи се обавеза надлежног органа да одлука коју донесе по приговору мора бити образложена.

Транспарентност процеса је обезбеђена и проширивањем листе гласила на којима се објављује подаци о јавном конкурсу и резултатима конкурса: званична интернет страница и огласна табла надлежног органа као и портал е‒Управa.

Значајна новина је могућност укључивања односно именовања и представника стручне јавности у комисију за спровођење конкурса, односно могућност ангажовања стручњака за поједине области ради припреме анализе о успешности, квалитету и остварењу циљева програма који се реализују.

Уредба прецизније уређује обавезе које корисник средстава има приликом потписивања уговора, као и обавезе извештавања током реализације програма.

Дефинисане су методе праћења реализације подржаних програма, односно извештавање. Тачније, Уредба препознаје могуће механизме за праћење реализације програма (извештавање, мониторинг посете, прикупљање информација и сл.) од стране надлежног органа, као и могућности и начин прерасподеле одобреног износа средстава. Прецизније је уређено и поступање у случају неправилности, односно ненаменског трошења буџетских средстава.

Транспарентност процеса је обезбеђена и у погледу обавезе информисања јавности о резултатима спроведених конкурса путем извeштajа о реализованој финансијској подршци програмима удружења.

Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

Europe for Citizens

Реконструкцију сајта омогућио пројекат Европа за грађане и грађанке.

The reconstruction of the site was made possible by the Europe for Citizens project.