Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

ОЦД укључене у рад три Владина савета

Влада Републике Србије је у претходном периоду основала саветодавна тела у три области које су од посебног значаја за организације цивилног друштва.

Одлуком о образовању Савета за праћење реализације Акционом плана за примену Стратегије превенције и заштите од дискриминације за период од 2014. до 2018. године („Службени гласник РС", бр. 59/2018) у рад поменутог савета укључени су представници 5 организација цивилног друштва који ће, заједно са представницима надлежних органа државне управе, пратити напредак у извршењу мера и активности предвиђених Акционим планом.

Председница Владе формирала је Савет за филантропију („Службени гласник РС“, бр. 65/2018) са задатком да предлаже развојну политику у области филантропије и разматра питања попут повезивања и сарадње релевантних актера у области развоја филантропије, уподобљавања правног и финансијског оквира у овој области, укључујући давање предлога и мишљења о изменама прописа, као и промовисања филантропије и друштвено одговорног пословања у Републици Србији и ка међународној заједници. Одлуком о оснивању Савета за филантропију („Сл. гласник РС“, бр. 65/2018) за чланове су именовани представници 6 организација цивилног друштва.

Законом о Националном оквиру квалификација Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 27/2018) предвиђено је оснивање Савета за Национални оквир квалификација Републике Србије као саветодавног тела Владе које даје препоруке о процесу планирања и развоја људског потенцијала у складу са јавним политикама у области целоживотног учења, запошљавања, каријерног вођења и саветовања. У складу са Законом, путем јавног позива Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом и Министарства просвете, науке и технолошког развоја изабран је представник једне организације цивилног друштва који је Решењем о именовању чланова Савета за Национални оквир квалификација Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 27/2018) именован за члана овог тела.

За стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва и унапређење сарадње органа државне управе и цивилног друштва од посебне је важности што су у састав и рад основаних савета укључени представници цивилног сектора. На тај начин отвара се простор за унапређење дијалога између два сектора, али и додатно подстиче њихова сарадња у решавању значајних друштвених питања од заједничког интереса.

Учешће организација цивилног друштва у радним групама и другим радним и саветодавним телима представља висок, трећи ниво њиховог укључивања у процес доношења прописа, дефинисан Смерницама за укључивање организација цивилног друштва у процес доношења прописа ("Службени гласник РС", бр. 90/2014).

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом овим путем изражава снажну подршку јачању међусекторске сарадње путем оваквих и сличних активности.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.