Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Извeштaj o рeзултaтимa прoгрaмa „Eврoпa зa грaђaнe и грaђaнкe” у oквиру првог пoзивa 2020. гoдинe

У првoм пoзиву зa пoднoшeњe прeдлoгa прojeкaтa, из фебруара/марта 2020. гoдинe, зa дoдeлу срeдстaвa у oквиру EУ прoгрaмa „Eврoпa зa грaђaнe и грaђaнкe”, зaинтeрeсoвaни пoднoсиoци кoнкурисaли су зa мeрe Eврoпскo сeћaњe, Брaтимљeњe грaдoвa и Mрeжe грaдoвa.

Укупни рeзултaти:

  • 19 oргaнизaциjа, институциjа и jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe из Србиje je aплицирaлo кao нoсиoци прojeкaтa;
  • 7 прojeкaтa je oдoбрeнo, укупне врeднoсти 514.325,00 евра;
  • 42 oргaнизaциjа, институциjа и jeдиница лoкaлнe сaмoупрaвe из Србиje имajу пaртнeрски стaтус нa 52 oдoбрeна прojeктa.;

Поглавље 1 – Европско сећање

У oквиру ове мeрe поднето је укупно 255 предлога пројекатаиз 30 држава које учествују у Програму, а одобрено је 49 пројеката.

Од укупно 5 поднетих предлога пројеката са носиоцима из Србије, одобрено је 3 пројекта:

  1. Удружење Крокодил из Београда са пројектом „Histoire pour la Liberte“, у вредности од 98.530€; Пројекат укључује још 3 партнера из Немачке, Хрватске и Босне и Херцеговине;
  2. Архив Војводине са пројектом „European Women's Remembrance“, у вредности од 98.280€; Пројекат укључује чак 17 партнера из Италије, Грчке, Пољске, Француске, Немачке, Албаније, Словеније, Холандије, Црне Горе и Србије;
  3. Хелсиншки одбор за људска права у Србији са пројектом „Srebrenica: Drawing Lessons from the Past through Theatre Imagination“ , у вредности од 98.280€. Пројекат укључује 3 партнера из Хрватске, Белгије и Босне и Херцеговине.

Организације из Србије успоставиле су у оквиру овог позива чак 12успешних партнерства, и то: Тераформинг из Новог Сада (на два пројекта), Жене у црном из Београда, Европски кластер Alpe Adria Pannonia, Центар за примењену историју, Удружење за заштиту права родитеља који сумњају да су им деца отета у породилиштима и деце која траже биолошке родитеље ''Нестале бебе Београда, удружење Војвођански истраживачки центар, Дунав 1245, Фондација Нови Сад 2021 – Европска престоница културе, СОС женски центар, Женске студије и истраживања, Иницијатива за исправност, иновације и демократске активности Ирида.

У поређењу са резултатима претходних година, овогодишњи резултати представљају прави успех организација из Србије јер само Немачка, Шпанија, Пољска и Италија имају већи број одобрених пројеката од Србије.

Поглавље 2 - Демократски ангажман и грађанско учешће

Мера 2.1. Братимљење градова:

У oквиру ове мeрe поднет је укупно 284 предлогa пројекта из 23 државе, а одобрено је 127 пројеката.

Од укупно 7 поднетих пројеката са носиоцима из Србије, одобрено је 3 пројекта:

  1. Удружење грађана Осторка са пројектом „Towards the future of Europe“, у вредности од22.175,00 евра. Пројекат укључује још 5 партнера из Мађарске, Румуније, Словачке и Хрватске;
  2. Општина Сента са пројектом „Together against Euroscepticism“, у вредности од 24.190,00 евра. Пројекат укључује још 7 партнера из Пољске, Словеније, Чешке, Словачке, Мађарске и Румуније;
  3. Мађарски културни центар Непкер са пројектом „Together for a diverse Europe “, у вредности од 24.190,00 евра. Пројекат укључује још 7 партнера из Чешке, Румуније, Немачке, Мађарске, Аустрије, Литваније и Словачке.

Организације из Србије успоставиле су у оквиру овог позива чак 34 успешна партнерства, и то: општина Нови Бечеј, општина Бач, удружење Дунав 1245 из Сремских Карловаца (на 4 пројекта), месна заједница Трешњевац, Ady Endre Müvelödesi Egyesület из Торњоша (на 2 пројекта), Удружење за неговање традиција и уметности Нојчек из Суботице (на 2 пројекта), Удружење за развој регије Војводикум Кластер из Шупљака, месна заједница Ново Орахово, општина Врњачка Бања, Мађарски културни центар Непкер из Суботице (на 2 пројекта), општина Ковачица, општина Кањижа, Kispiac Helyi Kozosseg, село Никинци, удружење за омладину Дестинус из Кањиже (на 3 пројекта), Академија уметности Нови Сад, Communitas Europeana из Новог Сада, КУД Tamasi Aron Vojlovic из Панчева, Slovensky Kulturno Osvetovy Spolok Detvan из Панчева, ОШ Јован Јовановић Змај из Новог Кнежевца, општина Сента, Зента, Завод за проучавање културног развитка из Београда, Zentai Önkormányzat, Дестинација Менаџмент Организација из Кањиже и Кањижа Art Circle радионица

Мера 2.2. Мреже градова:

У oквиру ове мeрe поднето је укупно 147 предлога пројеката из 24 државе, а одобрено је 22 пројеката.

Од укупно 7 поднетих предлога пројеката са носиоцима из Србије, одобрен је 1 пројекат и то:

1. Фондација Нови Сад 2021 – Европска престоница културе са пројектом „European Youth Engagement Network 2.0 “, у вредности од 148.680€;

Организације из Србије успоставиле су у оквиру овог позива 6 успешних партнерства, и то: Фондација Нови Сад 2021 – Европска престоница културе, Развојни центар Војводине (на два пројекта), Oпштина Сремски Карловци, Трупа "Држ' не дај" и Лице улице.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

Europe for Citizens

Реконструкцију сајта омогућио пројекат Европа за грађане и грађанке.

The reconstruction of the site was made possible by the Europe for Citizens project.