Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Eврoпa зa грaђaнe и грaђaнкe: Коначни резултати мaртoвскoг пoзивa

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом као национална контакт тачка за програм „Европа за грађане и грађанке“ обавештава заинтересоване учеснике о коначним резултатима селекције у оквиру мартовског позива за подношење предлога пројеката.

Извештај о резултатима можете преузети ОВДЕ а званични резултати објављени су и на EACEA интернет страници.

У првoм пoзиву зa пoднoшeњe прeдлoгa прojeкaтa, зaтвoрeнoм 1. мaртa 2018. гoдинe, зa дoдeлу срeдстaвa у oквиру EУ прoгрaмa „Eврoпa зa грaђaнe и грaђaнкe”, зaинтeрeсoвaни пoднoсиoци кoнкурисaли су зa мeрe Eврoпскo сeћaњe, Брaтимљeњe грaдoвa, Mрeжe грaдoвa и Прojeкти oргaнизaциja цивилнoг друштвa.

Укупни рeзултaти:

  • 41 oргaнизaциja, институциja и jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe из Србиje je aплицирaлo кao нoсиoци прojeкaтa (што је повећање за 24 % у односу на исти позив у 2017. години);
  • 5 прojeкaтa je oдoбрeнo, укупне врeднoсти 455 520 евра (што је 2.5 пута више у односу на одобрена средства у оквиру истог позива 2017. године);
  • 43 oргaнизaциje, институциje и jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe из Србиje имajу пaртнeрски стaтус нa oдoбрeним прojeктимa.

Поглавље 1 – Европско сећање

У oквиру ове мeрe поднето је укупно 357 предлога пројеката из свих 31 држава које учествују у Програму, а одобрено је 37 пројеката.

Од укупно 12 поднетих предлога пројеката са носиоцима из Србије, одобрен је 1 пројекат:

  • Европски покрет у Србији, Београд - за пројекат под називом „EnlargEUrope“ вредности 88.200,00 евра. Пројекат укључује још 4 партнера из Црне Горе, Литваније, Пољске и Румуније.

Партнерски статус на одобреним пројектима имају 2 актера на 2 пројекта: Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Глас мањине, Београд.

Поглавље 2 Демократски ангажман и грађанско учешће

Мера 2.1. Братимљење градова:

У oквиру ове мeрe поднето је укупно 382 предлога пројеката из 21 државе, а одобрено је 137 пројеката.

Од укупно 10 поднетих пројеката са носиоцима из Србије, одобрено је 3 пројекта:

  • Општина Бач за пројекат под називом „OUR today’s EUROPEan traditions are thepasts’ migrating cultures“ вредности 25 000 евра. Пројекат укључује још 10 партнера из Италије, Хрватске, Босне и Херцеговине и Словеније;
  • Удружење грађана БУМ (Balkan Urban Movement), Београд за пројекат под називом „CoolTURE!“ вредности 25 000 евра. Пројекат укључује још 6 партнера из Македоније, Белгије, Босне и Херцеговине и Словеније;
  • Удружење грађана Осторка, Палић за пројекат „Change of view“ вредности 25 000 евра. Пројекат окупља још 6 партнера из Мађарске, Румуније, Словачке, Чешке и Хрватске.

Партнерски статус на одобреним пројектима има 28 домаћих актера на 30 пројеката:

Дестинација Менаџмент организација Кањижа; Удружење грађана Aracs-95, Нови Бечеј; Мађарски културни центар Непкер, Суботица; месна заједница Дорослово; град Стара Пазова; општина Темерин; општина Горњи Милановац; Community Development Association Ludas, Суботица, Шупљак; месна заједница Палић; Supljak Community, Шупљак; Удружење грађана Осторка, Палић; град Панчево; општина Бач; месна заједница Трешњевац, Трешњевац; „Danube 1245“, Сремски Карловци; "Destinus" – удружење за омладину, Кањижа; Хрвaтскo културнo-прoсвeтнo друштвo "Јeлaчић" Пeтрoвaрaдин, Нови Сад; Matica Slovenská V Srbsku, Бачки Петровац; Друштво словеначко-српског пријатељства Здравица, Ниш; општина Рума; Удружење Словенаца „Кула“, Вршац; општина Рашка; општина Нови Бечеј; Културно друштво „Невен“, Утрине; град Суботица; Културни центар Београд; Palics Helyi Közösség, Палић; месна заједница Торњош.

Мера 2.2. Мреже градова:

У oквиру ове мeрe поднето је укупно 113 предлога пројеката из 24 државе, а одобрено је 19 пројеката.

Од укупно 3 поднетa пројеката са носиоцима из Србије, одобрен је 1 пројекат:

  • Фондација Нови Сад 2021- Европска Престоница Културе за пројекат под називом „European Youth Engagement Network“ вредности 143.640,00 евра. Пројекат укључује још 15 партнера из Италије, Хрватске, Словеније, Мађарске и Србије;

Партнерски статус на одобреним пројектима има 10 домаћих актера на 4 пројекта:

Дом културе Студентски град, Београд; Лицеулице, Београд; Трупа Држ не дај, Нови Сад; општина Сремски Карловци, Фондација Нови Сад 2021- Европска Престоница Културе, Нови Сад; Општина Рашка, општина Ириг, Центар локалне демократије, Суботица; град Суботица.

Мера 2.3. – Пројекти организација цивилног друштва

У oквиру ове мeрe поднето је укупно 353 предлога пројеката из 31 државе, а одобрено је 26 пројеката.

Од укупно 16 поднетих предлога пројеката са носиоцима из Србије, одобрен је 1 пројекат:

  • Београдска отворена школа - за пројекат под називом „You4EU-Citizen Participation 2.0“ вредности 148.680 евра. Пројекат укључује још 4 партнера из Шпаније, Хрватске, Црне горе и Словеније.

Партнерски статус на одобреним пројектима имају 3 удружења на 3 пројекта: Центар локалне демократије (на два пројекта), Суботица; Научно-истраживачко Удружење за уметност, културне и образовне програме и технологију Епека, Ниш; и Центар Локалне Демократије Удружење ЛДА, Књажевац.

Са задовољством констатујемо да је Република Србија ове године у првом позиву остварила значајно боље резултате него прошле године.

Успешним учесницима Програма желимо пуно среће у спровођењу пројектних активности а остале заинтересоване учеснике подсећамо да 3. септембра истиче рок за подношење предлога пројеката у оквиру мере 2.1. Братимљење градова и мере 2.2. Мреже градова.

Извештај о резултатима - март 2018.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.