ЕУ програми

Листа програма Европске уније који су активни на територији Републике Србије, а за чија средства могу да конкуришу организације цивилног друштва

Програми Уније представљају низ интегрисаних мера које су намењене јачању сарадње између држава чланица Европске уније и држава кандидата у различитим областима. Програми Уније се финансирају из заједничког буџета Европске уније, средствима која су намењена развоју различитих приоритетних области: заштита животне средине, енергетика, транспорт, развој предузетништва, конкурентност итд.

Република Србија је потписала Оквирни споразум о учешћу у програмима Европске уније 22. новембра 2004. године. Учешће у програмима Уније за Републику Србију представља прилику да се упозна са политикама ЕУ, европским институцијама, законима и њиховом применом у пракси, као и са системима вредности и механизмима функционисања ЕУ.

За учешће у сваком појединачном програму Уније неопходно је да се потпише међународни споразум између Републике Србије и Европске комисије. ЕК је централизовала управљање програмима Уније (осим за програм Еразмус+, којим управља Национална агенција у свакој од земаља чланица ЕУ односно земаља кандидата), што значи да је за сваки програм надлежан одређени директорат Европске комисије или Извршна агенција. На расписане позиве за сваки од програма Уније аплицира се директним одласком на интернет презентацију конкретног програма.

За учешће Републике Србије у програмима Уније, према правилима Европске комисије, одговорне су надлежне домаће институције - министарства, удружења, организације, канцеларије - које за то имају мандат. Координација учешћа у сваком појединачном програму Уније за који је Република Србија уплатила финансијску контрибуцију у општи буџет ЕУ поверена је националним контакт тачкама из одговарајућих националних институција.

Преглед свих програма Европске уније, укључујући и оне у којима Србија сада не учествује доступан је на сајту Европске комисије.

Република Србија учествује у следећим програмима Уније:

Eразмус+

Период: 2014-2020; Буџет: 14,7 милијарди евра

Највећи програм подршке образовању који студентима, научницима и наставницима омогућава боравак у иностранству је европски програм Еразмус који 2018. године обележава 30. годишњицу.

У оквиру постојећег програма Еразмус+ и његових претходника, до сада је девет милиона људи широм Европе добило прилику да студира, обучава се, волонтира или стиче стручно искуство у иностранству. Еразмус програм започет је 1987. године, како би се повећала мобилност студената унутар Европске заједнице. У почетку је циљ био размена студената, међутим, касније је програм проширен на научнике, приправнике, младе предузетнике, активне спортисте и педагоге.

Од 2004. године омогућено је и студентима из земаља које нису чланице ЕУ да буду стипендирани на постдипломским студијама на универзитетима у државама које учествују у Еразмус програму, па се и Србија укључила у овај програм. Еразмус+ је наследио и објединио програме ЕУ који су постојали пре њега - Темпус, Програм за целоживотно учење, Млади у акцији и Еразмус Мундус (неки од ових програма се и даље спроводе) и донео усклађену и поједностављену примену правила 39 и поступака.

Намењен је појединцима, институцијама и организацијама. Овај програм подржава српске студенте и професоре да учествују у програмима размене на универзитетима у Европи.

Више информација можете наћи ОВДЕ.

Контакт:
Фондација Темпус (Ерасмус+) канцеларија за Србију, тeл.: 011/3342 430, 3342 432, office@tempus.ac.rs

Креативна Европа

Период: 2014-2020; Буџет: 1,46 милијарди евра

Креативна Европа је програм ЕУ за подршку секторима за културу и медије. Програм се састоји од два потпрограма: Култура - за промоцију сектора културе и Медија програм - за подршку аудиовизуелном сектору.

Кроз потпрограм Култура промовише се сарадња културних и креативних организација између различитих земаља, подржавају се иницијативе да се преведу и промовишу књижевна дела широм Европске уније, као и да се развију мреже које омогућавају конкурентност и међународну делатност културног и креативног сектора. Такође се успостављају и платформе за промоцију нових уметника и подстицање европских програма за културна и уметничка дела. Потпрограм Култура обухвата четири конкурса:

  • Европски кооперациони пројекти,
  • Европске платформе,
  • Европске мреже и
  • Пројекти књижевних превода.

Медија програм финансира активности које укључују: развој европског аудиовизуелног сектора, поштујући и приказујући европски културни идентитет и наслеђе, промоцију европских аудиовизуелних дела унутар и изван граница ЕУ, јачање конкурентности аудиовизуелног сектора, олакшавајући приступ финансирању и промоцији коришћења дигиталних технологија.

Из овог фонда финансира се европска престоница културе и ознака европске баштине, као и европске награде за књижевност, архитектуру, заштиту баштине, филмску уметност и поп и рок музику.

Више информација можете наћи ОВДЕ.

Контакт:

Министарство културе и информисања, Деск за Креативну Европу, Димитрије Тадић, kreativnaevropa@kultura.gov.rs; тел: 011 3398 026

Хоризонт 2020

Период: 2014-2020; Буџет: 80 милијарди евра

Хоризонт је оквирни програм за истраживање и иновације. Општи циљ програма је унапређење европске научне базе, обезбеђивање сигурног тока светских истраживања и тиме осигуравање дугорочне конкурентности на европском тлу. Кроз давање подршке најбољим идејама, развијању талената широм Европе, омогућавање приступа савременој инфраструктури за значајна истраживања, програм доприноси да Европа буде атрактивна локација за најбоље светске истраживаче.

Хорајзон 2020 је усмерен на реализовање пет циљева Европске Унија које треба достићи до краја 2020. године: запошљавање, иновација, едукација, социјална инклузија и клима.

Неке од области деловања и унапређења су медицина и генетика, индустрија и технологија, климатске промене, енергетика, биотехнологија, иновације у партнерству између европских институција, националних и регионалних власти и бизниса.

Контакт:
Министарство просвете, науке и технолошког развоја; тел: 011 361 6529

Козме

Период: 2014-2020; Буџет: 2,3 милиона евра

Програм за конкурентност малих и средњих предузећа.

Општи циљеви програма:
  • јачање конкурентности и одрживости предузећа, нарочито малих и средњих (МСП);
  • подстицање предузетничке културе;
  • промоција успостављања и раста МСП.
Специфични циљеви програма:

  • унапређење приступа финансијама за МСП у форми дужничких инструмената и предузетног капитала;
  • унапређење приступа тржиштима, како унутар Европске уније, тако и на глобалном нивоу;
  • унапређење оквирних услова за конкурентност и одрживост предузећа, нарочито МСП, укључујући и оне који послују у сектору туризма;
  • промовисање предузетништва и предузетничке културе.
Контакт:

Министарство привреде;
тел: 011 3642 790

Програм за запошљавање и социјалне иновације

Период: 2014-2020; Буџет: 920 милиона евра

Ннаследник програма Прогрес.

Основни циљеви су промоција квалитетног и одрживог запошљавања, борба против свих облика социјалне искључености, гарантовање достојанствене социјалне заштите, побољшање услова рада и борба против сиромаштва.

Контакт:
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
тел: 011 3616 261

Царина 2020

Период: 2014-2020; Буџет: 547,3 милиона евра

Програм намењен земљама чланицама Уније али доступан земљама кандидатима и потенцијалним кандидатима за чланство у ЕУ под одређеним условима.

Општи циљ програма: пружање подршке у развоју капацитета за обављање царинских послова у периоду пре и после приступања ЕУ. Подршка бољем разумевању царинских прописа и процедура ЕУ, подстицање размене искустава и регионалне сарадње између царинских администрација, модернизација царинских процедура и унапређење информационих система у домену размене информација и борбе против превара.

Контакт:
Министарство финансија, Управа царина, тел: 011 2015 945

Фискалис 2020

Период: 2014-2020; Буџет: 234,3 милиона евра

Oпшти циљ програма: побољшање рад пореског система на унутрашњем тржишту јачањем сарадње између земаља учесница, њихових пореских органа и службеника, као и активног укључивања у процес сузбијања пореских превара.

Специфични циљеви програма: подржавање борбе против утаје пореза, избегавања плаћања пореза, пореско планирање и спровођење закона ЕУ у области опорезивања кроз размену информација, подршка административној сарадњи и повећање административних капацитета земаља учесница, а у циљу смањења административних оптерећења пореских органа и усклађености трошкова за пореске обвезнике.

Контакт:

Министарство финансија, Пореска управа, тел: 011 359 0542