Documents

Office acts

Republic of Serbia legislation

Ključni propisi za delovanje civilnog društva

Zakon o udruženjima

Zakon o zadužbinama i fondacijama

Zakon o planskom sistemu Republike Srbije

Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

Zakon o referendumu i narodnoj inicijativi

Zakon o lokalnoj samoupravi

Zakon o volontiranju

Zakon o igrama na sreću

Zakon o socijalnoj zaštiti

Zakon o mladima

Uredba o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja

REGULATION ON FUNDS INTENDED TO INCENTIVIZE PROGRAMS OR LACKING PART OF FUNDS FOR FUNDING PROGRAMS OF PUBLIC INTEREST IMPLEMENTED BY ASSOCIATIONS

Uredba o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom i davanja u zakup stvari u javnoj svojini, odnosno pribavljanja i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava, kao i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda

Smernice za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa

Priručnik za primenu Smernica za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa

Conclusion on adoption of the Guidelines for the inclusion of civil society organizations in working groups

Smernice za uključivanje organizacija civilnog društva u radne grupe za izradu predloga dokumenata javnih politika i nacrta, odnosno predloga propisa

Plan rada Vlade za 2018. godinu

Plan rada Vlade Republike Srbije za 2018. godinu

Propisi kojima se uređuje rad javne uprave

Zakon o Vladi

Zakon o ministarstvima

Zakon o državnoj upravi

Zakon o državnim službenicima

Zakon o opštem upravnom postupku

Zakon o finansiranju lokalne samouprave

Uredba o službama Vlade

Poseban kolektivni ugovor za državne organe

Poslovnik Vlade

Budžetski propisi

Zakon o budžetskom sistemu

Zakon o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu

Poreski propisi

Zakon o porezu na dohodak građana

Zakon o porezu na dobit pravnih lica

Zakon o porezima na imovinu

Zakon o porezu na dodatu vrednost

Zakon o računovodstvu

Zakon o reviziji

Širi pravni okvir

Ustav Republike Srbije

Zakon o Agenciji za privredne registre

Zakon o crkvama i verskim zajednicama

Zakon o Crvenom Krstu Srbije

Zakon o donacijama i humanitarnoj pomoći

Zakon o kulturi

Zakon o javnim nabavkama

Zakon o političkim strankama

Zakon o radu

Zakon o sportu

Zakon o zabrani diskriminacije

Zakon o obrazovanju odraslih

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

Uredba o namenskim transferima

Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre

Publications

European Union regulations

Regional documents and acts