Dokumenta Kancelarije

Zakoni i opšti akti Republike Srbije

Ključni propisi za delovanje civilnog društva

Zakon o udruženjima

Zakon o zadužbinama i fondacijama

Zakon o planskom sistemu Republike Srbije

Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

Zakon o referendumu i narodnoj inicijativi

Propisi koji su doneti za vreme vandrednog stanja

Zakon o lokalnoj samoupravi

Zakon o volontiranju

Zakon o igrama na sreću

Zakon o socijalnoj zaštiti

Zakon o mladima

Uredba o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja


REGULATION ON FUNDS INTENDED TO INCENTIVIZE PROGRAMS OR LACKING PART OF FUNDS FOR FUNDING PROGRAMS OF PUBLIC INTEREST IMPLEMENTED BY ASSOCIATIONS

Uredba o metodologiji upravljanja javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika

Uredba o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom i davanja u zakup stvari u javnoj svojini, odnosno pribavljanja i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava, kao i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda

Smernice za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa

Priručnik za primenu Smernica za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa

Conclusion on adoption of the Guidelines for the inclusion of civil society organizations in working groups

Smernice za uključivanje organizacija civilnog društva u radne grupe za izradu predloga dokumenata javnih politika i nacrta, odnosno predloga propisa

Plan rada Vlade za 2018. godinu

Plan rada Vlade Republike Srbije za 2018. godinu

Propisi kojima se uređuje rad javne uprave

Zakon o Vladi

Zakon o ministarstvima

Zakon o državnoj upravi

Zakon o državnim službenicima

Zakon o opštem upravnom postupku

Zakon o finansiranju lokalne samouprave

Uredba o službama Vlade

Poseban kolektivni ugovor za državne organe

Poslovnik Vlade

Budžetski propisi

Zakon o budžetskom sistemu

Zakon o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu

Poreski propisi

Zakon o porezu na dohodak građana

Zakon o porezu na dobit pravnih lica

Zakon o porezima na imovinu

Zakon o porezu na dodatu vrednost

Zakon o računovodstvu

Zakon o reviziji

Širi pravni okvir

Ustav Republike Srbije

Zakon o Agenciji za privredne registre

Zakon o crkvama i verskim zajednicama

Zakon o Crvenom Krstu Srbije

Zakon o donacijama i humanitarnoj pomoći

Zakon o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika

Zakon o kulturi

Zakon o javnim nabavkama

Zakon o političkim strankama

Zakon o radu

Zakon o sportu

Zakon o zabrani diskriminacije

Zakon o obrazovanju odraslih

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

Uredba o namenskim transferima

Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre

Publikacije

Ka daljem razvoju i održivosti civilnog društva u Srbiji
Smernice za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa
Priručnik za primenu Smernica za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa
Vodič kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja, za projekte OCD, lokalnih samouprava, MSP, preduzetnika i pojedinaca u Srbiji za 2015. godinu
Saradnja organa državne uprave i organizacija civilnog društva (istraživanje)
Saradnja jedinica lokalne samouprave sa organizacijama civilnog društva u 2014. godini (Početno istraživanje za potrebe izrade prve Nacionalne strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji za period 2015-2019. godine)
Godišnji zbirni izveštaj o utrošku sredstava koja su kao podrška programskim i projektnim aktivnostima obezbeđena i isplaćena udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva iz sredstava budžeta Republike Srbije u 2013. godini
Godišnji zbirni izveštaj o utrošku sredstava koja su kao podrška programskim i projektnim aktivnostima obezbeđena i isplaćena udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva iz javnih sredstava Republike Srbije u 2012. godini – sažetak
Godišnji zbirni izveštaj o utrošku sredstava koja su kao podrška programskim i projektnim aktivnostima obezbeđena i isplaćena udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva iz javnih sredstava Republike Srbije u 2011. godini
Izveštaj o radu Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom 2011-2013
Procena stanja u sektoru OCD u Srbiji
Put zakona
Građanski vodič kroz budžet Republike Srbije
Vodič za organizacije civilnog društva: Standardi usluga socijalne zaštite u zajednici i procedure licenciranja
Vodič kroz EU mreže
Mediji civilnog društva
SEKO Izveštaj za 2016. godinu

EU regulativa

Regionalna dokumenta

Priručnici i vodiči

(Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština i Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave)

Vodič za transparentno finansiranje udruženja i drugih organizacija civilnog društva iz budžetskih sredstava lokalnih samouprava (Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, projekat Evropske unije)

Vodič za primenu Zakona o udruženjima (Građanske inicijative, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, OEBS, Britanska ambasada u Beogradu)
Vodič za samozastupanje građana (Komitet pravnika za ljudska prava - YUCOM)
Priručnik za administrativno i finansijsko upravljanje u udruženjima FT1P - Fali ti jedan priručnik (TACSO Resursni centar Građanske inicijative)
Digital Media Toolkit za organizacije civilnog društva Priručnik za upotrebu digitalnih medija (TACSO Resursni centar Građanskih inicijativa)