Podrška Delegaciji Evropske unije

U okviru projekta pruža se niz direktnih usluga Delegaciji EU u Republici Srbiji u području upravljanja i monitoringa grantova koji se dodeljuju organizacijama civilnog društva za finansijski period 2011. - 2013.

Podrška u oblasti upravljanja grantovima odnosi se na pripremu i sprovođenje dva konkursa u okviru programa EU “Podrška civilnom društvu” za Republiku Srbiju (Civil Society Facility 2012. - 2013.).

To podrazumeva izradu konkursne dokumentacije, promociju konkursa, organizaciju i sprovođenje informativnih sastanaka (info sesija) za predstavnike civilnog društva, kao i pripremu liste najčešćih pitanja. Ova podrška uključuje i administriranje procesa procene projekata.

Monitoring grantova obuhvata praćenje i podršku projektima kroz terenske posete, radionice za dobitnike grantova u oblastima koje se tiču uspešnog sprovođenja projekata, izveštavanja, kao i pružanja individualne savetodavne podrške dobitnicima grantova. Za zaposlene u Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije organizuju se interne obuke sa ciljem podizanja nacionalnih kapaciteta za upravljanje i monitoring grantova.

Оvе prојеktnе аktivnоsti ćе vоditi Аndrеја Тоnč, еkspеrt zа uprаvlјаnjе i mоnitоring ЕU grаntоvа
e-adresa: andreja.tonc@sipuweb.se