О програму

Република Србија учествује у програму Европа за грађане и грађанке од нoвeмбрa 2012.гoдине што омогућава организацијама цивилног друштва и јединицама локалне самоуправе да конкуришу за средства у оквиру програма.

Програм је у надлежности Генералног директората Европске комисије за миграције и унутрашње послове, а спроводи га Извршна агенција за образовне, aудиo-визуeлнe и културнe пoлитикe (EACEA).

Oпшти циљeви прoгрaмa дoпринoсе бољем разумевању Европске уније, њених вредности, историје и различитости, као и промоцији европског грађанства и унапређењу грађанског и демократског учешћа на нивоу Уније.

Приоритетне теме програма су подизање свести у погледу сећања, заједничке историје и вредности Уније којима се промовишу мир, њене вредности и добробит њених народа, као и подстицање разумевања грађанског учешћа у доношења политика Уније, као и промовисање друштвеног и међукултурног ангажовања и волонтирања на нивоу Уније.

Извршна агенција додатно за сваку годину одрђује и годишње приоритете у оквиру општих тема како би се додатно осигурала ефикасност и сврсисхдност одобрених и финансираних пројекта и како пројектне активности имаје што већи учинак на локлану заједницу.

Посебан квалитет програма ЕФЦ су његове хоризонталне особености које укључују:

  • Равноправан приступ програму свих држава учесница
  • Транснационалност и локална димензија програма
  • Међукултурни дијалог
  • Неговање културе волонтирања као израза активног европског грађанства
  • Брошура  Европске комисије