Zajednički konsultativni odbor

Odbor čine predstavnici Evropskog ekonomskog socijalnog saveta, socijalnih partnera i civilnog društva. Čini ga devet članova - po troje predstavnika poslodavaca, sindikata i organizacija civilnog društva. Odbor promoviše dijalog i saradnju između socijalnih partnera i drugih OCD u EU i Srbiji.

Prvi zajednički sastanak Evropskog socijalno-ekonomskog saveta i Republike Srbije održan je 21. jula 2015. godine. (Detaljnije o sastanku).

Članovi Zajedničkog konsultativnog odbora treba da rade na:

  • uspostavljanju dodatnog institucionalnog oblika dijaloga organa EU i Republike Srbije;
  • upućivanju preporuka relevantnim telima u Republici Srbiji i EU (Vlada Srbije, Savet za stabilizaciju i pridruživanje, Evropski parlament, Evropska komisija);
  • podsticanju dijaloga i saradnje između ekonomskih i socijalnih interesnih grupa u EU i Republici Srbiji o svim ekonomskim i socijalnim aspektima ulaska zemlje u EU;
  • podsticanju javnih rasprava o posledicama članstva u EU;
  • jačanju civilnog društva u Republici Srbiji.

Javni poziv za predlaganje kandidata
Ispravka javnog poziva za predlaganje kandidata
Ponovljen javni poziv za sektro životna sredina
Lista rangiranih kandidata
Odluka o izboru