Konkursi Kancelarije

Na ovoj strani nalaze se konkursi koje je raspisivala Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, a koji su u vezi sa obavljanjem redovnih aktivnosti organa.

2018

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta - mlađi savetnik
Tekst konkursa

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta - referent

Tekst konkursa

2017

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta - mlađi savetnik
Tekst konkursa

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta - viši savetnik
Tekst konkursa

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta - savetnik

Tekst konkursa


Dopuna javnog kоnkursa zа sufinаnsirаnjе prојеkаtа udružеnjа i drugih ОCD kојimа su dоdеlјеnа srеdstvа ЕU nа pоzivu iz 2016. gоdinе u оkviru Еvrоpskоg instrumеntа zа dеmоkrаtiјu i lјudskа prаvа - grаnt šеmа zа Srbiјu zа 2016-2017.


Dopuna javnog konkursa

Obrazac zahteva za sufinansiranje

Smernice konkursa 2017

Јаvni kоnkurs zа sufinаnsirаnjе prојеkаtа udružеnjа i drugih ОCD kојimа su dоdеlјеnа srеdstvа ЕU nа pоzivu iz 2016. gоdinе u оkviru Еvrоpskоg instrumеntа zа dеmоkrаtiјu i lјudskа prаvа - grаnt šеmа zа Srbiјu zа 2016-2017.

Оpšti cilј kоnkursа је prоmоciја i dоprinоs јаčаnju dеmоkrаtskih vrеdnоsti, lјudskih prаvа, sоciјаlnе inkluziје i vlаdаvinе prаvа, а timе i znаčаја еvrоpskih intеgrаciја.

Spеcifičаn cilј kоnkursа је pružаnjе pоdrškе udružеnjimа i drugim оrgаnizаciјаmа civilnоg društvа u dаlјеm rаzvојu i јаčаnju kаpаcitеtа zа rеаlizаciјu prојеkаtа, sprоvоđеnjе mеrа оd јаvnоg intеrеsа i еfikаsniје kоrišćеnjе еvrоpskih fоndоvа.

Prаvо učеšćа nа kоnkursu imајu udružеnjа i drugе оrgаnizаciје civilnоg društvа, rеgistrоvаnе kоd Аgеnciје zа privrеdnе rеgistrе, kојe dеluјu nа tеritоriјi Rеpublikе Srbiје, а kоје su nоsiоci prојеkаtа kојi su оdоbrеni i ugоvоrеni nа pоzivu Dеlеgаciје Еvrоpskе uniје u Rеpublici Srbiјi iz 2016. gоdinе, zа dоdеlu srеdstаvа u оkviru Еvrоpskоg instrumеntа zа dеmоkrаtiјu i lјudskа prаvа (EIDHR) – Grаnt šеmа zа Srbiјu zа 2016. i 2017. gоdinu.

Rоk zа pоdnоšеnjе zаhtеvаzа sufinаnsirаnjе је оd 3. nоvеmbrа dо 20. nоvеmbrа 2017. gоdinе.

Dеtаlјniје infоrmаciје о uslоvimа kоnkursа i pоtrеbnu kоnkursnu dоkumеntаciјu mоžеtе nаći u оkviru slеdеćih dоkumеnаtа:

Smеrnicеzа pоdnоsiоcе prеdlоgа prојеktа zа sufinаnsirаnjе

- zа infоrmаciјu

Оbrаzаc zаhtеvа zа sufinаnsirаnjе prојеkаtа

Оbrаzаc nаrаtivnоg оpisа аktivnоsti zа kоје sе trаži sufinаnsirаnjе

Оbrаzаc prеdlоgа budžеtа

Zа svа dоdаtnа pitаnjа u vеzi sа оvim јаvnim kоnkursоm zаintеrеsоvаni mоgu kontaktirati Sаnju Аtаnаskоvić Оpаčić, Grupа zа mеđunаrоdnu sаrаdnju i еvrоpskе intеgrаciје nа: sanja.atanaskovic@civilnodrustvo.gov.rs ili putеm telefona nа 011/3130-968.
Javni konkurs za sufinansiranje projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva
Rok za podnošenje zahteva za sufinansiranje je od 24. februara do 13. marta 2017. godine.

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije je objavila Javni konkurs za sufinansiranje projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva kojima su dodeljena sredstva Evropske unije na pozivu iz 2015. godine u okviru Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava - Grant šema za Srbiju za 2014. i 2015. godinu.

Opšti cilj konkursa je promocija i doprinos jačanju demokratskih vrednosti, ljudskih prava, socijalne inkluzije i vladavine prava, a time i značaja evropskih integracija.

Specifičan cilj konkursa je pružanje podrške udruženjima i drugim organizacijama civilnog društvau daljem razvoju i jačanju kapaciteta za realizaciju projekata, sprovođenje mera od javnog interesa i efikasnije korišćenje evropskih fondova.

Pravo učešćana konkursu imaju udruženja i druge organizacije civilnog društva, registrovane kod Agencije za privredne registre, koje deluju na teritoriji Republike Srbije, a koje su nosioci projekata koji su odobreni i ugovoreni na pozivu Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji iz 2015. godine, za dodelu sredstava u okviru Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava (EIDHR) – Grant šema za Srbiju za 2014. i 2015. godinu, a koji nisu učestvovali na konkursu Kancelarije za sufinansiranje projekata u 2016. godini.

Smernice za podnosioce predloga projekata za sufinansiranje - za informaciju

Obrazac zahteva za sufinansiranje projekata

Obrazac narativnog opisa aktivnosti za koje se traži sufinansiranje

Obrazac predloga budžeta

Javni poziv

Lista vrednovanja i rangiranja projekata


Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta - samostalni savetnik
Tekst konkursa

2016

Javni konkurs za sufinansiranje projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva
Rok za podnošenje zahteva za sufinansiranje je od 7. novembra do 22. novembra 2016. godine

Opšti cilj konkursa je promocija i doprinos jačanju demokratskih vrednosti, ljudskih prava, socijalne inkluzije i vladavine prava, a time i značaja evropskih integracija.

Specifičan cilj konkursa je pružanje podrške udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva u daljem razvoju i jačanju kapaciteta za realizaciju projekata, sprovođenje mera od javnog interesa i efikasnije korišćenje evropskih fondova.

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja i druge organizacije civilnog društva, registrovane kod Agencije za privredne registre, koje deluju na teritoriji Republike Srbije, a koje su nosioci projekata koji su odobreni i ugovoreni na pozivu Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji iz 2015. godine, za dodelu sredstava u okviru Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava (EIDHR)– Grant šema za Srbiju za 2014. i 2015. godinu.

Javni konkurs za sufinansiranje 2016
Smernice za podnosioce predloga projekata
Obrazac za narativni predlog projekta
Obrazac zahteva za sufinansiranje
Obrazac budžeta projekta

Lista vrednovanja i rangiranja projekata
Odluka o odabiru projekata
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta

2015

Javni konkurs za sufinansiranje projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva

Rok za podnošenje zahteva za sufinansiranje je od 10. februara do 25. februara 2015. godine

Opšti cilj konkursa
je promocija i doprinos jačanju demokratskih vrednosti, ljudskih prava, socijalne inkluzije i vladavine prava, a time i značaja evropskih integracija.

Specifičan cilj konkursa je pružanje podrške udruženjima i drugim organizacijama civilnog društvau daljem razvoju i jačanju kapaciteta za realizaciju projekata, sprovođenje mera od javnog interesa i efikasnije korišćenje evropskih fondova.

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja i druge organizacije civilnog društva, registrovane kod Agencije za privredne registre, koje deluju na teritoriji Republike Srbije, a koje su nosioci projekata koji su odobreni i ugovoreni u okviru javnog poziva Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji za dodelu sredstava iz programa „Podrška civilnom društvuza Republiku Srbiju 2013.

Dokumenta
Javni konkurs za sufinansiranje projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva kojima su dodeljena sredstva Evropske unije u okviru programa „Podrška civilnom društvu za Republiku Srbiju 2013“

Lista vrednovanja i rangiranja projekata
Odluka o odabiru projekata

2014

Javni konkurs za sufinansiranje projekata namenjenih pružanju pomoći ugroženima u područjima pogođenim poplavama
Rok za podnošenje zahteva za sufinansiranje je od 10. septembra do 31. oktobra 2014. godine

Opšti cilj konkursa je pružanje pomoći ugroženima u područjima pogođenim poplavama i podsticanje saradnje i koordinacije u radu lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva u saniranju posledica od poplava.

Specifičan cilj konkursa je obezbeđivanje podrške organizacijama civilnog društva, koje su odigrale važnu ulogu u trenutku kada su našu zemlju pogodile katastrofalne poplave, kao ključnim partnerima u procesu pružanje dalje podrške stanovništvu u poplavljenim područjima.

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja i druge organizacije civilnog društva, registrovane kod Agencije za privredne registre, koje deluju na teritoriji Republike Srbije, a koje su nosioci projekata kojima su dodeljena sredstva Evropske unije ili drugih međunarodnih donatora, a koji su namenjeni pružanju pomoći ugroženima u područjima pogođenim poplavama ili sanaciji štete nastale u područjima pogođenim poplavama.

Dokumenta
Javni konkurs za sufinansiranje projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva kojima su dodeljena sredstva Evropske unije ili drugih međunarodnih donatora a koji su namenjeni pružanju pomoći ugroženima u područjima pogođenim poplavama
Lista vrednovanja i rangiranja projekata
Odluka o odabiru projekata

Javni poziv za koordinatora/ku projekta pod nazivom „Podsticajno okruženje za razvoj civilnog društva“
Rok: 03. april 2014.

Imajući u vidu da Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom svojim delokrugom rada obavlja ključnu ulogu u jačanju podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji, Projekat ima za cilj da kroz sledeće aktivnosti doprinese poboljšanju tog okruženja: podrška procesu uspostavljanja konstruktivnog dijaloga institucija javne uprave sa organizacijama civilnog društva i zainteresovanom javnošću, uspostavljanje mehanizama za razmenu informacija između organizacija civilnog društva i državne uprave, jačanje kapaciteta organa državne uprave za primenu i sprovođenje Nacionalne strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji za period 2014-2018. godine, kao i jačanje kapaciteta Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom.

Zadatak koordinatora/ke Projekta
Planiranje, koordinacija i realizacija projektnih aktivnosti kroz redovno planiranje i saradnju sa zaposlenima u Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom, a u skladu sa pravilima Projekta i predviđenim planom aktivnosti.

Dokumenta
Javni poziv za koordinatora/ku na projektu Podsticajno okruženje za razvoj civilnog društva
Konkursna dokumentacija

Javni konkurs za za sufinansiranje projekata u okviru programa „Evropa za građane i građanke“

Dokumenta
Javni konkurs za sufinansiranje projekata u okviru programa „Evropa za građane i građanke“

2013


Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta
11. jul 2013.

Dokumenta
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

2012


Javni konkurs za sufinansiranje
istekao 7. decembra 2012. godine

Javni konkurs za sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva kojima su dodeljena sredstva u okviru javnog poziva Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji pod nazivom „Program podrške civilnom društvu 2011-2013″

Dokumenta
Javni konkurs za sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva

Javni poziv za izradu logotipa
istekao 30. aprila 2012. godine

Dokumenta
Javni poziv za izradu logotipa Kancelarije

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta
istekao 13. februara 2012. godine

Dokumenta
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta