Organizacija

Grafički prikaz


Direktor Kancelarije

opis funkcija, obaveza i ovlašćenja, nadležnosti

Kancelarijom rukovodi direktor Kancelarije, koga postavlja Vlada na pet godina, na predlog Generalnog sekretara Vlade. Direktor Kancelarije odgovoran je Vladi i Generalnom sekretaru Vlade. Direktor Kancelarije je državni službenik na položaju (III grupa položaja).

Rukovodi, organizuje, objedinjuje i usmerava rad Kancelarije; predstavlja Kancelariju i obezbeđuje zakonito i efikasno obavljanje poslova; odlučuje o pravima, dužnostima i odgovornostima zaposlenih; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.

Žarko Stepanović, v.d. direktora Kancelarije
Tim Kancelarije
Kontakt: +381 11 3113 895;

Odsek za planiranje i stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva

Odsek za planiranje i stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva obavlja poslove koji se odnose na: uspostavljanje mehanizma za dijalog sa civilnim društvom o pitanjima od zajedničkog interesa; učešće u pripremi i praćenju sprovođenja strateških dokumenata koji se odnose na stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, ostvarivanje i unapređenje saradnje javnog, privatnog i civilnog sektora i, s tim u vezi, saradnje sa organima autonomnih pokrajina i organima jedinica lokalne samouprave; iniciranje donošenja propisa i drugih opštih akata kojima se uređuje položaj udruženja i drugih organizacija civilnog društva;

učešće u pripremi zbirnih izveštaja za Vladu o utrošku sredstava koja su, kao podrška programskim aktivnostima, obezbeđena i isplaćena udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva iz sredstava budžeta Republike Srbije; pripremu akata kojima Vlada nadzire, usmerava i usklađuje poslove ministarstava i posebnih organizacija koji su u vezi sa pitanjima razvoja civilnog društva i saradnje Vlade sa civilnim društvom; sarađuje s državnim organima, organima autonomnih pokrajina, opština, gradova i grada Beograda kao i sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva u izradi relevantnih dokumenata i propisa.

Milena Banović, Šefica Odseka
Tim Kancelarije
Kontakt: +381 11 3113 895; +381 11 3130 972

Grupa za međunarodnu saradnju i evropske integracije

Grupa za međunarodnu saradnju i evropske integracije obavlja poslove koji se odnose na: ostvarivanje i unapređenje međunarodne saradnje u oblastima iz delokruga Kancelarije; obavljanje stručnih poslova u vezi sa saradnjom i razmenom iskustava sa sličnim vladinim institucijama u regionu, zemljama Evropske unije i svetu; obavlja stručnu komunikaciju i razvija saradnju sa nadležnim organima u obavljanju poslova koji se odnose na korišćenje, programiranje i upravljanje pretpristupnim i drugim fondovima Evropske unije za podršku civilnom društvu; planiranje i pripremu, sprovođenje i praćenje sprovođenja projekata koji se finansiraju iz EU fondova, budžeta ili iz drugih bilateralnih donacija ili donacija drugih međunarodnih organizacija i fondacija; koordinaciju aktivnosti međunarodnih organizacija, donatora i projekata finansiranih iz donatorskih sredstava iz delokruga Kancelarije kao i druge poslove iz delokruga međunarodne saradnje.

Sanja Atanasković Opačić, Rukovoditeljka Grupe
Tim Kancelarije
Kontakt: 011 3130 968

Grupa za pravne i finansijske poslove

Grupa za pravne i finansijske poslove obavlja poslove koji se odnose na: pripremu programa rada Kancelarije i praćenje njegove realizacije; pripremu izveštaja o radu Kancelarije; pripremanje opštih akata u vezi sa organizacijom i poslovanjem Kancelarije; praćenje propisa i akata Vlade i ministarstva i usaglašavanje rada Kancelarije sa tim propisima; pripremanje opštih i pojedinačnih akata kojima se rešava o pravima i dužnostima zaposlenog iz radnog odnosa; kadrovska pitanja i izbor kadrova; obuku, ocenjivanje i napredovanje državnih službenika; poslove javnih nabavki; pripremu predloga finansijskog plana za izradu Zakona o budžetu i staranje o njegovoj realizaciji; planiranje i namensko trošenje sredstava za rad Kancelarije; obezbeđivanje finansijsko-materijalnih uslova za funkcionisanje Kancelarije; pripremanje i obrađivanje zahteva za obezbeđenje finansijskih sredstava za rad Kancelarije; staranje o nabavci opreme, stručne literature i kancelarijskog materijala, kao i druge pravne, finansijske i opšte poslove.


Gordana Šarboh, Rukovoditeljka Grupe

Tim Kancelarije
Kontakt: +381 11 3111 657