ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Članom 42. Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) zajemčena je zaštita podataka o ličnosti i propisano da se prikupljanje, držanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti uređuju zakonom, da je zabranjena i kažnjiva upotreba podataka o ličnosti izvan svrhe a koju su prikupljeni, u skladu sa zakonom, osim za potrebe vođenja krivičnog postupka ili zaštite bezbednosti Republike Srbije, na način predviđen zakonom i da svako ima pravo da bude obavešten o prikupljenim podacima o svojoj ličnosti, u skladu sa zakonom, i pravo na sudsku zaštitu zbog njihove zloupotrebe.

Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018) uređuje se pravo na zaštitu fizičkih lica u vezi sa obradom podatakao ličnosti i slobodni protok takvih podataka, načela obrade, prava lica na koje se podaci odnose, obaveze rukovalaca i obrađivača podataka o ličnosti, kodeks pristupanja, prenos podataka o ličnosti u druge države i međunarodne organizacije, nadzor nad sprovođenjem ovogzakona, pravna sredstva, odgovornost i kazne u slučaju povrede prava fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti, kao i posebni slučajevi obrade. Ovim zakonomuređuje se i pravo na zaštitu fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti koju vrše nadležni organi u svrhe sprečavanja, istrage i otkrivanja krivičnih dela, gonjenja učinilaca krivičnih dela ili izvršenja krivičnih sankcija, uključujući sprečavanje i zaštitu od pretnji javnoj ili nacionalnoj bezbednosti, kao i slobodni protok takvih podataka.

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, kao državni organ, u smislu člana 4. zakona je rukovalac podacima jer u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti, a državni službenici se pojavljuju kao obrađivači podataka.

Podatak o ličnosti je zakonom definisan kao svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta (npr. lično ime i prezime, JMBG, poreski broj, i sl, kao i biometrijski podaci, npr. otisci prstiju).

Obrada podataka o ličnosti je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje. Obrada podataka o ličnosti vrši se u skladu sa načelima iz člana 5. Zakona (zakonitost, poštenje i transparentnost; ograničenje u svrhu obrade; minimizacija podataka; tačnost; ograničenje čuvanja i integritet i poverljivost).

Za svaku obradu podataka potrebno je da postoji odgovarajući pravni osnov.

PRAVA LICA NA KOJE SE PODACI ODNOSE

Prava lica na koje se odnose podaci odnose se na transparentnost, informacije i pristup podacima o ličnosti,pravo na ispravku, dopunu, brisanje, ograničenje i prenosivost, pravo na prigovor i automatizovano donošenje pojedinačnih odluka, i ista mogu biti ograničena u skladu sa članom 40. zakona.

OBEZBEĐENjE PODATAKA O LIČNOSTI

U skladu sa nivoom tehnoloških dostignuća i troškovima njihove primene, prirodom, obimom, okolnostima i svrhom obrade, kao i verovatnoćom nastupanja rizika i nivoom rizika za prava i slobode fizičkih lica, rukovalac i obrađivač sprovode odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi dostigli odgovarajući nivo bezbednosti u odnosu na rizik u skladu sa članom 50. zakona.

LICE ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

U skladu sa članom 56. Zakona Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom je dužna da odredi lice za zaštitu podataka o ličnosti i da objavi kontakt podatke lica za zaštitu podataka o ličnosti i dostavi ih Povereniku.

Kontakt podaci lica za zaštitu podatka o ličnosti:

Tijana Stojiljković Rolović, samostalni savetnik za poslove planiranja komunikacije i promotivnih aktivnosti

Adresa lica za zaštitu podataka o ličnosti: Palata Srbija, Bulevar Mihajla Pupina 2, Istočni ulaz (kancelarija 113), 11000 Beograd

Imejl lica za zaštitu podataka o ličnosti: office@civilnodrustvo.gov.rs

Broj telefona lica za zaštitu podataka o ličnosti: 011/311-38-95; 011/311-38-59

NADLEŽNOST POVERENIKA

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da podnese pritužbu Povereniku ako smatra da je obrada podataka o njegovoj ličnosti izvršena suprotno odredbama ovog zakona. U postupku po pritužbi shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje inspekcijski nadzor u delu koji se odnosi na postupanje po predstavkama. Podnošenje pritužbe Povereniku ne utiče na pravo ovog lica da pokrene druge postupke upravne ili sudske zaštite.

KAZNENE ODREDBE

Vrste prekršaja i propisane sankcije navedene su u članu 95. zakona.