Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

KonkursiKonkurs

Javni poziv za pružanje mentorske podrške u pripremi predloga projekata za konkurs UN Women "Položaj žena na tržištu rada"

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije objavljuje javni poziv za pružanje mentorske i savetodavne podrške u pripremi predloga projekata za konkurs „Položaj žena na tržištu rada”, koji je objavila Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women).

UN Women poziva ženske organizacije civilnog društva iz Srbije da se prijave na poziv za podnošenje predloga projekata u oblasti ekonomskog osnaživanja žena, koji je raspisan u okviru trogodišnjeg projekta „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti u Srbiji” (mart 2018–februar 2021. godine). Projekat pruža podršku Vladi Republike Srbije u sprovođenju pravnih tekovina Evropske unije u oblasti rodne ravnopravnosti i Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost 2016–2020, a finansira ga Evropska komisija kroz IPA II. UN Women će podržati najmanje 4 projekta širom Srbije, kako bi doprineli sprovođenju Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost 2016-2020, u oblasti žene na tržištu rada.

Ženske organizacije civilnog društva (OCD) dobiće podršku za realizaciju mera za osnaživanje žena na tržištu rada, u skladu sa posebnim ciljem 2.3. utvrđenim Nacionalnom strategijom za rodnu ravnopravnost – „Poboljšan ekonomski položaj žena i status žena na tržištu rada”, i to posebno višestruko diskriminisanih i ranjivih grupa žena (žene sa invaliditetom, žene iznad 45 godina starosti, majke dece sa smetnjama u razvoju, žene na selu, itd.). Konkretno, od OCD se očekuje da razviju i pilotiraju inovativne mere/usluge u cilju pronalaženja održivih i transformativnih rešenja za obezbeđivanje proaktivnog učešća žena na tržištu rada i povećanje pristupa žena kvalitetnim radnim mestima, produktivnom zapošljavanju i netradicionalnim zanimanjima.

Od odabrane organizacije se očekuje da:

  • razvije i sprovede pilot mere koje će doprineti ekonomskoj aktivaciji i zapošljavanju žena. Te aktivnosti mogu uključivati, ali se ne ograničavaju na sledeće: podrška zapošljavanju žena u netradicionalnim sektorima; podrška digitalnom zapošljavanju žena; podrška socijalnom preduzetništvu žena; podrška uslugama u zajednici koje omogućavaju zapošljavanje žena; podrška ženama za veći pristup mogućnostima zapošljavanja; podrška seoskim i gradskim zadrugama; podrška registraciji ženskih preduzeća; podrška zapošljavanju žena u sektoru nege i pomoći u kući, itd.;
  • poveća vidljivost i svest u lokalnoj zajednici o prednostima pilot mera i da uspostavi partnerstva za replikaciju i širenje pilot mera (sa lokalnim samoupravama, privatnim sektorom, itd.);
  • obezbedi da najmanje 100 žena bude uključeno i ostvari pogodnosti kroz realizovane aktivnosti.

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije želi da pruži mentorsku i savetodavnu podršku organizacijama civilnog društva u pripremi predloga projekta za konkurs „Položaj žena na tržištu rada”.

Informacije o uslovima konkursa dostupne su na internet stranici UNDP (CFP No. 2019-01 GEF – Status of Women in the Labour Market), gde se nalaze detaljna uputstva i obrasci koje je potrebno podneti.

Savetodavna podrška Tima podrazumeva davanje komentara i predloga za izmene i dopune pripremljenih predloga projekata, kao i usmeravanje projektnih ideja u cilju što efikasnijeg i delotvornijeg uticaja na krajnje korisnike/ce. Takođe, Tim će obezbediti prevod predloga projekta i prateće dokumentacije na engleski jezik.

Organizacije civilnog društva svoje predloge projekta mogu proslediti Timu najkasnije do četvrtka 14. marta 2019. godine do kraja dana. Prijave će biti razmatrane pod sledećim uslovima:

  • Organizacija civilnog društva ispunjava sve kriterijume koji se nalaze u tabeli Obavezni uslovi (prilog B2-2). Potrebno je poslati popunjenu tabelu.
  • Organizacija civilnog društva je poslala Timu predlog projekta, popunjen na odgovarajućem formularu za prijavu. Napomena: predlog projekta može da bude napisan na srpskom jeziku i treba da ispunjava tražene formalne kriterijume konkursa UN Women.

Prijave koje ne zadovoljavaju navedene uslove neće biti razmatrane za pružanje mentorske i savetodavne podrške. Tim će pokušati da obezbedi savetodavnu podršku svima koji podnesu predloge projekta, a najmanje za prvih 10 organizacija civilnog društva koji budu podneli gore navedenu dokumentaciju.

Predviđena dinamika Tima u pružanju savetodavne i mentorske podrške:

  • Zainteresovane organizacije civilnog društva koji ispunjavaju gore navedene kriterijume šalju prijave i prateću dokumentaciju najkasnije do četvrtka 14.03.2019. na e-mail adresu: jovana.djindjic@gov.rs
  • Tim obaveštava podnosioce prijava da li su ispunili sve uslove za pružanje savetodavne i mentorske podrške i da li su ušli u prvih 10 opština kojima će podrška biti pružena do 15.03.2019. godine,
  • Tim dostavlja komentare i sugestije na predloge projekata najkasnije do 20.03.2019. godine,
  • Kandidati obaveštavaju Tim o usvojenim komentarima/sugestijama uz obrazloženje ukoliko neke sugestije Tima ne žele da uvaže najkasnije do 27.03.2016. godine.

Za sve informacije ili pojašnjenja možete se obratiti na e-mail adresu: jovana.djindjic@gov.rs

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.