Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

KonkursiKonkurs

Fondacija za otvoreno društvo Srbija: konkurs u okviru programa Prevazilaženje segregativnog multikulturalizma: ka interkulturalizmu

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO SRBIJA raspisuje KONKURS za podnošenje projekata u okviru programa PREVAZILAŽENjE SEGREGATIVNOG MULTIKULTURALIZMA: KA INTERKULTURALIZMU

Na konkurs se mogu podneti projekti koji:

  • prate i zalažu se za efektivnu primenu prava nacionalnih manjina i doprinose stvaranju uslova za unapređenje primene ovih prava; vrše monitoring sprovođenja preporuka nadležnih nezavisnih tela i/ili drugih institucija nadležnih za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, kao i međunarodnih institucija koje prate položaj nacionalnih manjina u Srbiji; osnažuju organizacije i institucije koje se bave pravima i položajem manjinskih zajednica; razvijaju primere dobre prakse primene prava nacionalnih manjina na lokalnom nivou;
  • zalažu se i stvaraju uslove za potpunu integraciju manjinskih zajednica u društvo i u tom cilju podstiču među-etničku razmenu, komunikaciju i saradnju kako manjinskih zajednica između sebe, tako i manjinskih zajednica sa većinskom u različitim oblastima od zajedničkog interesa; podstiču učešće mladih u ovim procesima; informišu građane o važnosti integracije manjinskih zajednica za društvo u celini i afirmišu manjinske politike zasnovane na principima integracije.
Projekte mogu podneti organizacije i institucije građanskog društva (udruženja građana, profesionalna udruženja, institucije kulture), policy instituti, državni i lokalni organi vlasti, nezavisni državni organi i nacionalni saveti nacionalnih manjina.

Fondacija će dati prednost projektima koji koriste kreativne i inovativne metodologije rada, podstiču uključivanje mladih, imaju razrađenu komunikacionu strategiju, usmereni su prema građanima i podstiču njihovo učestvovanje u ostvarivanju ciljeva projekta. Prednost će imati i projekti koji uključuju dve ili više etničkih zajednica i/ili se realizuju u partnerstvu sa lokalnim organizacijama.

********

Formulari za prijavu projekata mogu se preuzeti OVDE i dostupni su isključivo tokom konkursnog perioda. Predlozi projekata podnose se isključivo na srpskom jeziku i dostavljaju se elektronskom poštom na adresu office.projekti@fosserbia.org sa naznakom „Prijava na konkurs“ i nazivom programa za koji se konkuriše. Podnosilac projekta koji nema tehničke mogućnosti da projekat podnese elektronskim putem može ga dostaviti poštom na adresu Fondacije Kneginje Ljubice 14, 11000 Beograd.

Projekat mogu podneti pojedinačni pravni subjekti ili više pravnih subjekata zajedno. Fondacija podržava projekte koji se realizuju na teritoriji Republike Srbije.

PRIJAVE NA KONKURS SE PRIMAJU do 14. APRILA 2019. GODINE.
Projekti primljeni posle ovog datuma neće biti razmatrani.
Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.