Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

KonkursiKonkurs

Fondacija za otvoreno društvo Srbija: konkurs u okviru programa Sloboda izražavanja i javno informisanje

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO SRBIJA raspisuje KONKURS za podnošenje projekata u okviru programa SLOBODA IZRAŽAVANjA I JAVNO INFORMISANjE

Na konkurs se mogu podneti projekti koji:

  • jačaju integritet i slobodnu uređivačku politiku medija, posebno javnih medijskih servisa i medija na jezicima manjina, zalažu se za jednak tretman medija u pristupu informacijama od javnog značaja, i unapređuju uslove za funkcionisanje svih medija (tradicionalnih i on-line) saglasno normama i standardima profesionalnog i nezavisnog novinarstva;
  • doprinose delotvornom radu medijskih (samo)regulatornih mehanizama i unapređuju uslove i prakse za primenu njihovih odluka u korist slobode medija, slobode izražavanja i informisanja u javnom interesu, i suzbijanja lažnih vesti;
  • obezbeđuju ravnopravnost medija na tržištu i jednak pristup svim izvorima državne pomoći radi podrške medijskom pluralizmu i kvalitetnom ostvarivanju prava građana na obaveštenost;
  • afirmišu i štite neutralnost Interneta, razvijaju samoregulaciju u digitalnom javnom prostoru, i unapređuju bezbednost novinara-profesionalaca i građana kao izvora informacija;
  • doprinose poboljšanju zakonskog okvira za rad medija u javnom interesu.
Projekte mogu podneti organizacije i institucije građanskog društva (udruženja građana – posebno udruženja potrošača, roditelja, profesionalaca…), nezavisni državni organi i druge javne institucije.

Fondacija će dati prednost projektima koji imaju razrađenu komunikacionu strategiju, stvaraju nova savezništva i motivišu pojedince i grupne aktere za što širu podršku slobodi izražavanja i pravu na obaveštenost, razvijaju načine prikupljanja sredstava, kao i nove oblike aktivizma za osnaživanje medija i organizacija građanskog društva u fizičkom i digitalnom prostoru.

Formulari za prijavu projekata mogu se preuzeti OVDE i dostupni su isključivo tokom konkursnog perioda. Predlozi projekata podnose se isključivo na srpskom jeziku i dostavljaju se elektronskom poštom na adresu office.projekti@fosserbia.org sa naznakom „Prijava na konkurs“ i nazivom programa za koji se konkuriše. Podnosilac projekta koji nema tehničke mogućnosti da projekat podnese elektronskim putem može ga dostaviti poštom na adresu Fondacije Kneginje Ljubice 14, 11000 Beograd.

Projekat mogu podneti pojedinačni pravni subjekti ili više pravnih subjekata zajedno. Fondacija podržava projekte koji se realizuju na teritoriji Republike Srbije.

PRIJAVE NA KONKURS SE PRIMAJU do 14. APRILA 2019. GODINE.
Projekti primljeni posle ovog datuma neće biti razmatrani.
Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.