Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom The Office for Cooperation
with Civil Society
The Office has been established as an institutional mechanism to support the development of a dialogue between the Serbian Government and CSO’s

Open CompetitionsCompetition

Public Call for co-financing CSOs (EIDHR)

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije je objavila Javni konkurs za sufinansiranje projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva kojima su dodeljena sredstva Evropske unije na pozivu iz 2015. godine u okviru Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava - Grant šema za Srbiju za 2014. i 2015. godinu.

Opšti cilj
konkursa je promocija i doprinos jačanju demokratskih vrednosti, ljudskih prava, socijalne inkluzije i vladavine prava, a time i značaja evropskih integracija.

Specifičan cilj konkursa je pružanje podrške udruženjima i drugim organizacijama civilnog društvau daljem razvoju i jačanju kapaciteta za realizaciju projekata, sprovođenje mera od javnog interesa i efikasnije korišćenje evropskih fondova.

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja i druge organizacije civilnog društva, registrovane kod Agencije za privredne registre, koje deluju na teritoriji Republike Srbije, a koje su nosioci projekata koji su odobreni i ugovoreni na pozivu Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji iz 2015. godine, za dodelu sredstava u okviru Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava (EIDHR) – Grant šema za Srbiju za 2014. i 2015. godinu, a koji nisu učestvovali na konkursu Kancelarije za sufinansiranje projekata u 2016. godini.

Način dostavljanja - Zahtev za sufinansiranje projekata treba dostaviti na posebnom obrascu, u zatvorenoj koverti, isključivo poštom preporučeno, ili kurirskim putem, odnosno ličnom dostavom na adresu:

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije
Palata Srbija, istočni ulaz
Bulevar Mihajla Pupina 2
11000 Beograd
„ZAHTEV ZA SUFINANSIRANjE (NE OTVARATI)“

Rok za podnošenje zahteva za sufinansiranje je od 24. februara do 13. marta 2017. godine.

Detaljnije informacije o uslovima konkursa i potrebnu konkursnu dokumentaciju možete naći u okviru sledećih dokumenata:

Smernice za podnosioce predloga projekata za sufinansiranje - za informaciju
Obrazac zahteva za sufinansiranje projekata
Obrazac narativnog opisa aktivnosti za koje se traži sufinansiranje
Obrazac predloga budžeta
Javni poziv

Za sva dodatna pitanja u vezi sa ovim javnim konkursom zainteresovani mogu kontaktirati Sanju Atanasković Opačić, Grupa za međunarodnu saradnju i evropske integracije na: sanja.atanaskovic@civilnodrustvo.gov.rs ili putem telefona na 011/3130-968.
Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.