Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom The Office for Cooperation
with Civil Society
The Office has been established as an institutional mechanism to support the development of a dialogue between the Serbian Government and CSO’s

Open CompetitionsCompetition

Public Call for programs in the field of sports in the Republic of Serbia

Ministarstvo omladine i sporta raspisuje javni poziv za dostavljanje predloga posebnog programa u oblasti sporta u Republici Srbiji sa definisanim programskim zadatkom:


„OPREMANjE OSNOVNIH I SREDNjIH ŠKOLA OPREMOM I REKVIZITIMA U OKVIRU ZATVORENIH PROSTORA, I TO VELIKIH I MALIH SALA

PROGRAMSKI ZADATAK

Program koji se realizuju kroz unapred definisan programski zadatak mora biti iz oblasti opšteg interesa u oblasti sporta iz člana 112. stav 1. tačke 9) Zakona o sportu: unapređenje sportske rekreacije, promocija i podsticanje bavljenja sportom svih građana Republike Srbije, a naročito dece, žena, mladih i osoba sa invaliditetom.

Programski zadatak se odnosi na opremanje od 80 do 90 osnovnih i srednjih škola paketom sportske opreme i rekvizita,u okviru zatvorenih sportskih objekata, i to velikih i malih školskih sportskih sala:

 • programski zadatak je aktivnost utvrđena članom 112. stav 1. tačka 9. Zakona o sportu („Službeni glasnik RS”, broj 10/16), kao i Programskom strukturom budžeta Ministarstva omladine i sporta za period 2019-2021, u okviru:

-Programa „Razvoj sistem sportaˮ, i posebnog Cilja - Promocija i podsticanje bavljenja sportom u svim segmentima stanovništva posebno žena, dece, mladih i osoba sa invaliditetom;

-Programske aktivnosti „Uređenje i nadzor sistema sportaˮ, i posebnog Cilja - Poboljšanje uslova za realizaciju školskog sporta;

-i Projekta „Posebni programi u oblasti sportaˮ, kroz realizaciju dva Cilja -Povećanje dostupnosti sporta svim građanima Republike Srbije, a naročito deci, mladima, ženama i osobama sa invaliditetom kroz obezbeđenje uslova za besplatno bavljenje sportom i obezbeđenje uslova za bezbedno bavljenje sportom;

 • cilj programskog zadataka je da više dece i omladine školskog uzrasta učestvuju u fizičkom vežbanju i organizovanim sportskim aktivnostima unutar školskog sporta;
 • očekivani rezultat realizacije programskog zadatka je da se poveća broj dece i omladine koja se organizovano bave sportom, odnosno sportskim aktivnostima za 15-20% do 2021. godine;
 • paket sa sportskom opremom i rekvizitima treba da sadrži: dva bezbedna gola, mreže za bezbedne golove, dve košarkaške table, dva obruča za košarkaške table, dve mrežice za košarkaške table, jednu odbojkašku mrežu, ukupno 40 lopti (po 10 za fudbal, košarku, odbojku i rukomet);
 • nosilac programa vrši nabavku, skladištenje, osiguranje i distribuciju opreme i rekvizita, a sva oprema i rekviziti moraju imatu potrebne sertifikate i deklaracije proizvođača;
 • montažu golova i košarkaških tabli (odbojkaške mreže) od strane stručnih lica obezbeđuju škole u kojima će se realizovati program;
 • nosilac programa pri planiranju, izradi i upravljanju programskim ciklusom treba da primenjuje usvojene međunarodne standarde za upravljanje programima i obavezno je korišćenje Matrice logičkog okvira i SWOT analize;
 • metodologija i aktivnostiu okviru programskog zadataka u predloženom programu moraju se temeljiti nasledećim prioritetima i kriterijumima:

-izbor škola u kojima će se realizovati program se vrši, u zavisnosti od stepena razvijenosti jedinicelokalne samouprave, na sledeći način: do 20% škola za jedinice lokalne samouprave iz prve grupe; do 20% škola za jedinice lokalne samouprave iz druge grupe; do 30% škola za jedinice lokalne samouprave iz treće grupe;do 30% škola za jedinice lokalne samouprave iz četvrte grupe,

-mora se obezbediti raspodela sportske opreme i rekvizita u svih 29upravnih okruga obrazovanih skladu sa Uredbom o upravnim okruzima („Službeni glasnik RS”, broj 15/06), uz uzimanje u obzir da je prethodnom aktivnošću Ministarstva, koja je realizovana školske 2011/2012, 2017/2018. i 2018/2019. godine, određenim školama već dodeljena oprema;

·vreme realizacije programske aktivnosti je školska 2019/2020 godina;

·prva faza, sprovođenje javnenabavke i realizacija do 30. aprila2019. godine, druga faza, distribucija i montiranje opreme i rekvizita u školama do 31. decembra 2019. godine;

·izveštavanja o realizaciji odobrenog programa se vrši u rokovima i na način utvrđen Pravilnikom o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljava opšti interes u oblasti sporta i nosilac programa ima obavezu da nadzire korišćenje sprava i rekvizita u narednim godinama.

KRITERIJUMI KOJE ORGANIZACIJA – NOSILAC PROGRAMA TREBA DA ISPUNI:

Nosilac programa mora da:

1) bude registrovan u skladu sa zakonom;

2) bude upisan u nacionalnu evidenciju u skladu sa Zakonom o sportu;

3) da isključivo ili pretežno posluje na nedobitnoj osnovi, ako zakonom nije drukčije određeno;

4) ima sedište u Republici Srbiji;

5) je direktno odgovoran za pripremu i izvođenje programa;

6) je prethodno obavljao delatnost najmanje godinu dana;

7) ispunjava, u skladu sa Zakonom o sportu, propisane uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti;

8) je sa uspehom realizovao odobreni program, ukoliko je bio nosilac programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta ranijih godina;

9) raspolaže kapacitetima za realizaciju programa.

Nosilac programa ne može da:

1) bude u postupku likvidacije, stečaja i pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti;

2) ima blokadu poslovnog računa u trenutku zaključenja ugovora o realizaciji programa i prebacivanja (uplate) budžetskih sredstava na poslovni račun, poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja;

3) bude u poslednje dve godine pravnosnažnom odlukom kažnjen za prekršaj ili privredni prestup u vezi sa svojim finansijskim poslovanjem, korišćenjem imovine, radu sa decom i sprečavanjem negativnih pojava u sportu.

Predloge posebnog programa mogu u skladu sa članom 116. stav 4. Zakona o sportu da podnose Olimpijski komitet Srbije, Paraolimpijski komitet Srbije i Sportski savez Srbije u svoje ime i u ime svojih članova, kao i druge organizacije u oblasti sporta.

OSTALI KRITERIJUMI U POGLEDU ODABIRA I FINANSIRANjA PROGRAMA

1. Predloženi program treba u pogledu kvaliteta, sadržine i prirode da ispunjava sledeće kriterijume:

 • da ima visoku srazmeru između učinka i koštanja programa;
 • da ne postoji nikakva sumnja u mogućnost realizovanja programa;
 • da predviđa angažovanje odgovarajućeg broja učesnika u programu i potrebne resurse za realizaciju programa;
 • da su ispunjeni drugi uslovi u pogledu kvaliteta i sadržine utvrđeni Pravilnikom o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta.

2. Odobreni program se finansira u visini i pod uslovima koji obezbeđuju da se uz najmanji utrošak sredstava iz budžeta Republike Srbije postignu nameravani rezultati.

3. Odobreni program se finansira prenošenjem sredstava na poseban namenski račun kod Ministrastva finansija-Uprave za trezor.

4. Finansijski plan za realizaciju programa, odnosno projekta sastoji se iz neposrednih troškova realizacije programa, odnosno projekta u vezi zarada i honorara lica angažovanih na neposrednoj realizaciji programa, odnosno projekta, materijalnih troškova i administrativnih troškova realizacije programa, odnosno projekta (opravdani direktni troškovi) i dodatnih opravdanih troškova nosioca programa, odnosno projekta (opravdani indirektni troškovi) koji ne mogu biti veći od 15% od opravdanih direktnih troškova

5. Odobreni program se finansira jednokratno ili u ratama, u zavisnosti od vremenskog perioda za realizaciju programa.

6. Predlog programa se odobrava se u zavisnosti od toga da li je za program potrebno obezbediti finansijska sredsta u celini ili u određenom delu iz budžeta Republike Srbije.

7. Nosilac programa može podneti samo jedan predlog programa po ovom Javnom pozivu.

8. Ministarstvo omladine i sporta odobrava jedan program po ovom Javnom pozivu.

9. Sa nosiocem odobrenog programa Ministarstvo omladine i sporta zaključuje ugovor u skladu sa Zakonom o sportu. Ukoliko se nosilac odobrenog programa ne odazove pozivu za zaključenje ugovora u roku od osam dana od dana prijema poziva, smatraće se da je odustao od predloga programa.

10. Nosilac programa vrši nabavku (skladištenje, osiguranje i distribuciju) sportske opreme i rekvizita u okviru odobrenog programa u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA KOJA TREBA DA SE DOSTAVI:

Podnosilac predloga programa je obavezan da dostavi sledeću dokumentaciju:

Osnovna dokumentacija:

 1. propratno pismo;
 2. obrazac predloga programa.

Prateća dokumentacija:

 1. kopija rešenja o upisu u nadležni registar u skladu sa Zakonom o sportu (rešenje o prevođenju ili rešenje o osnivanju u APR);
 2. kopija potvrde o otvorenom posebnom namenskom računu kod Ministarstva finansija-Uprave za trezor;
 3. kopija Potvrde o izvršenoj registraciji (PIB).

Obrasci Predloga programa i dokumentacija koja se dostavlja uz predlog programamoraju biti popunjeni i poslati (predati) u tri primerka, kao i overeni pečatom organizacije i potpisani od strane ovlašćenog lica. Obrazac predloga programa treba da bude dostavljen takođe i u elektronskoj formi (CD, fleš).

NAČIN PRIJAVLjIVANjA NA KONKURS:

Prijava se dostavlja u jednoj zapečaćenoj koverti/paketu, zaštićenoj od oštećenja koja mogu nastati u transportu. Sva obavezna i prateća dokumentacija kao i CD, fleš, moraju biti dostavljeni u jednoj koverti ili paketu.

Predlog programa čija je prijava poslata u više koverata, tj. paketa, neće biti uzet u obzir (smatraće se da nije ispunio formalne uslove).

Prijava se šalje preporučenom poštom, kurirom ili lično, na dole naznačenu adresu:

Ministarstvo omladine i sporta

(za Konkurs u oblasti sporta)

Sektor za sport

Bulevar Mihajla Pupina 2

11070 Novi Beograd

Konkursna dokumentacija sa opštim smernicama za podnosioce programa može se preuzeti sa sajta Ministarstva omladine i sporta www.mos.gov.rs

KONKURS JE OTVOREN DO 28. februara 2019.godine.

Planirana sredstva za realizaciju ovog programskog zadatka u okviru posebnih programa iznose 39.000.000,00 (tridesetdevetmiliona) dinara.

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.