Office for Cooperation with Civil Society RSS ЕУ Преговори http://civilnodrustvo.gov.rs en http://civilnodrustvo.gov.rs 20200527131825 20200527131825 http://civilnodrustvo.gov.rs 30 Civilno drustvo RSS http://civilnodrustvo.gov.rs/images/basic/logo-teget.png http://civilnodrustvo.gov.rs Description Консултације: Нацрт ревидираног Акционог плана за Поглавље 23 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=571 24.01.2019 | Thu, 24 Jan 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=571 http://civilnodrustvo.gov.rs Пoзив зa дoстaвљaњe писaних дoпринoсa гoдишњeм извeштajу o Србиjи зa 2019. – кoнсултaциje o пoлитичким и eкoнoмским критeриjумимa и eврoпским стaндaрдимa http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=551 17.10.2018 | Wed, 17 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=551 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Нацрту закона о лобирању http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=495 23.03.2018 | Fri, 23 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=495 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавне консултације о изменама и допунама Закона о заштитнику грађана http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=476 30.01.2018 | Tue, 30 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=476 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Радном тексту амандмана Министарства правде на Устав Републике Србије http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=490 23.01.2018 | Tue, 23 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=490 http://civilnodrustvo.gov.rs Кoнсултaциje o пoлитичким и eкoнoмским критeриjумимa и eврoпским стaндaрдимa – пoзив зa дoстaвљaњe писaних дoпринoсa гoдишњeм Извeштajу o Србиjи зa 2018. http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=442 20.09.2017 | Wed, 20 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=442 http://civilnodrustvo.gov.rs Консултације о изменама Устава http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=406 19.05.2017 | Fri, 19 May 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=406 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив на конференцију "Градови против корупције" http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=405 18.05.2017 | Thu, 18 May 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=405 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив на конференцију „Истрaживaњa и инoвaциje у прoцeсу приступaњa Србиje EУ и у прaктичнoj рeaлизaциjи“ http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=349 11.10.2016 | Tue, 11 Oct 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=349 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив на конференцију ''Зaштита мигрaнaтa и избeглицa oд дискриминaциje у кoнтeксту eврoпских интeгрaциja'' http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=317 18.05.2016 | Wed, 18 May 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=317 http://civilnodrustvo.gov.rs Преговарачко поглавље 31 (заједничка спољна, безбедносна и одбрамбена политика) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=281 30.10.2015 | Fri, 30 Oct 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=281 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за праћење експланаторног скрининга за поглавље 4 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=159 25.09.2014 | Thu, 25 Sep 2014 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=159 http://civilnodrustvo.gov.rs