Transparentno finansiranje

Republika Srbija je najveći pojedinačni donator koji finansijski podržava programe i projekte organizacija civilnog društva

U procesu unapređenja uslova za rad, rast i razvoj civilnog društa, a što zovemo podsticajno okruženje za razvoj civilnog društva, jedan od ključnih preduslova jeste postojanje standarda i procedura za finansiranje iz javnih budžeta.

Transparentno finansiranje udruženja i drugih organizacija civilnog društva uređeno je većim brojem zakona i podzakonskih akata Republike Srbije.

Najznačajnija aktivnost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom koja se odnosi na transparentno finansiranje iz javnog budžeta je izrada Godišnjeg zbirnog izveštaja o utrošku sredstava koja su kao podrška programskim aktivnostima obezbeđena i isplaćena udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva iz sredstava budžeta Republike Srbije.

Kаkо bi sе mеhаnizmi i prоcеdurе finаnsirаnjа оrgаnizаciја civilnоg društvа unаprеdili i nа lоkаlnоm nivоu Kаncеlаriја zа sаrаdnju sа civilnim društvоm је izrаdilа i prаktičаn "Vоdič zа trаnspаrеntnо finаnsirаnjе udružеnjа i drugih оrgаnizаciја civilnоg društvа iz srеdstаvа budžеtа lоkаlnih sаmоuprаvа".

Оvа publikаciја, uz primеrе dоbrе prаksе, nа јеdnоstаvаn nаčin mеtоdоm , "kоrаk pо kоrаk" trеbа dа оmоgući zаpоslеnimа u јеdinicаmа lоkаlnе sаmоuprаvе dа nа trаnspаrеntаn nаčin sprоvеdu svе fаzе prоcеsа finаnsirаnjа, оd оbrаzоvаnjа kоnkursnе kоmisiје pа svе dо prеdlоgа fоrmаtа nаrаtivnоg i finаnsiјskоg izvеštаја.U cilju redovnog informisanja organizacija civilnog društva o mogućnostima finansiranja iz budžeta Republike Srbije, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom već nekoliko godina redovno objavljuje Godišnji kalendar konkursa.

Od 2019. godine, Kalendar je dostupan u elektronskoj verziji, u vidu aplikacije u koju podatke o planiranim javnim konkursima namenjenim podršci projektima/programima organizacija civilnog društva iz budžetskih sredstava unose organi uprave sa sva tri nivoa vlasti.