Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Poziv

Jавни позив: kandidovanje člana/članice Radne i Ekspertske grupe za izradu nacionalne strategije za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama u porodici i partnerskim odnosima 2020-2025. godine

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvo pravde upućuju Javni poziv organizacijama civilnog društva za delegiranje člana/članice i zamenika/zamenice člana/članice za učešće u Radnoj grupi Vlade i u Ekspertskoj grupi za izradu Nacionalne strategije za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima (2020 -2025) i pratećeg akcionog plana.

Ovim pozivom organizacijama civilnog društva obezbediće se transparentnost u radu i inkluzivnost procesa izrade navedenih dokumenata i biće izabrano tri člana/članice Radne grupe Vlade i dva eksperta/ekspertkinje za sastav Ekspertske grupe, kao i njihovih zamenika/zamenica iz istih organizacija civilnog društva koje će učestvovati u radu pomenutih grupa na osnovu ovog javnog poziva.

Pravo učešća u Radnoj i Ekspertskoj grupi:

Organizacije civilnog društva, koje su registrovane u Srbiji kao udruženja i neprofitne organizacije u Agenciji za privredne registre, mogu da predlože po jednog člana/članicu Radne grupe Vlade i jednog zamenika/zamenicu (ukupno dva lica) i/ili po jednog člana/članicu Ekspertske grupe i jednog zamenika/zamenicu člana/članice Ekspertske grupe (ukupno dva lica).

Uz prijavu na ovaj javni poziv za učešće u radu jedne ili obe grupe potrebno je dostaviti i biografije lica koja predlažu sa naznakom za šta se predlažu, kao i podatke o tome koliko je organizacija svojim programom i statutom uključena u sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima.

Kriterijum za izbor članova/članica Radne grupe i Ekspertske grupe:

Potrebno je da se po ovom javnom pozivu prijave lica i organizacije civilnog društva koja su bila uključena u aktivnosti njihovih organizacija ili drugih institucija u pogledu edukacije, istraživanja, rada SOS telefona, sigurnih kuća i/ili sličnih programa i aktivnosti koji se odnose na sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima.

Način prijave:

Prijave (do 200 reči) sa obrezloženjem razloza zbog kojih smatraju da treba da budu članovi/članice neke od navedenih grupa, odnosno zamenici/zamenice članova/članica, sa biografijama kandidata/kandidatkinja i izvodima iz programa i statuta organizacija civilnog društva se mogu slati do 14. avgusta 2019. godine na službeni mejl Sektora za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja: antidiskriminacija.rodna@minrzs.gov.rs.

Za sve dodatne informacije u vezi sa ovim javnim pozivom možete se obratiti kontakt osobi dr Biljani Stojković, višoj savetnici u Sektoru za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti na mejl biljana.stojkovic@minrzs.gov.rs ili na broj telefona 011/363-1449, kao i kontakt osobi Ivani Slavnić, savetnici u Ministarstvu pravde na mejl: ivana.slavnic@mpravde.gov.rs, na tel. 065/877-1735.

U nastavku preuzmite tekst Javnog poziva:

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.