Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Poziv

Javni poziv OCD za predlaganje kandidata za članstvo u Savetu za Nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja upućuju Javni poziv organizacijama civilnog društva za predlaganje kandidata za članstvo u Savetu za Nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije.

Zakon o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 27/2018) predviđa osnivanje Saveta za Nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije kao savetodavnog tela Vlade koje daje preporuke o procesu planiranja i razvoja ljudskog potencijala u skladu sa javnim politikama u oblasti celoživotnog učenja, zapošljavanja, karijernog vođenja i savetovanja.

Članom 13. Zakona utvrđene su nadležnosti Saveta za Nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije tako da one obuhvataju:

  • predlaganje standarda kvalifikacija za sve nivoe NOKS;
  • predlaganje Vladi osnivanja sektorskog veća za određeni sektor rada, odnosno delatnosti;
  • davanje preporuka o procesu planiranja i razvoja ljudskih potencijala u skladu sa strateškim dokumentima Republike Srbije;
  • davanje preporuka o poboljšanjima u povezivanju obrazovanja i potreba tržišta rada;
  • davanje mišljenja ministru nadležnom za obrazovanje o preporukama sektorskih veća oko upisne politike u srednje škole i na visokoškolske ustanove;
  • praćenje rada sektorskih veća i davanje preporuka za unapređivanje rada na osnovu redovnih izveštaja o radu sektorskih veća;
  • davanje mišljenja na standarde za samovrednovanje i spoljašnju proveru kvaliteta JPOA;
  • obavljanje i drugih poslova u skladu sa Zakonom.

Takođe, Zakonom je predviđeno da Savet za Nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije čini 25 članova koje imenuje Vlada od kojih je 1 (jedan) predstavnikorganizacija civilnog društva, izabran na predlog organa nadležnog za koordinaciju sa organizacijama civilnog društva.

Cilj ovog javnog pozivaje da se kroz javan i transparentan proces izvrši izbor 1 (jednog) predstavnika organizacija civilnog društva koji će biti predložen Vladi na imenovanje za članstvo u Savetu.

Za učešće u radu Savet za Nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije i dolazak i odlazak sa sastanaka nije predviđena materijalna nadoknada.

Rok za podnošenje prijava traje od 2. do 13. jula 2018. godine.

Kriterijume za izbor kandidata, potrebnu dokumentaciju i druge relevantne informacije možete naći u dokumentima u prilogu:

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.