Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Poziv

Javni poziv udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva za predlaganje kandidata za članstvo u Komisiji za rešavanje pritužbi u sedištu MUP

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije u p u ć u j e

J A V N I  P O Z I V

udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva za predlaganje kandidata za članstvo u Komisiji za rešavanje pritužbi u sedištu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije

I O Komisiji za rešavanje pritužbi u sedištu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije

Zakonom o policiji („Sl. glasnik RS“, br. 6/16) i Pravilnikom o načinu postupanja u toku pritužbenog postupka („Sl. glasnik RS“, br. 54/17) regulisana je kontrola rada zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo) pri vršenju službenih zadataka putem rešavanja pritužbi građana na njihov rad.

Odredbama člana 234. Zakona o policiji predviđeno je da podnosilac pritužbe može biti svako lice (u daljem tekstu: pritužilac) koje smatra da su mu postupanjem ili propuštanjem zaposlenog (u daljem tekstu: prituženik) pri vršenju službenih zadataka povređena ljudska i manjinska prava i slobode, u roku od 30 dana od dana kada se pritužena radnja dogodila. Postupak po pritužbi građana regulisan je članom 235. pomenutog zakona i predviđa da pritužbeni postupak sprovodi rukovodilac organizacione jedinice u kojoj radi prituženik ili lice koje on ovlasti, odnosno Komisija za rešavanje pritužbi (u daljem tekstu: Komisija).

Pomenutim propisima regulisani su, pored ostalog, sastav i način formiranja Komisije. U skladu sa njima, Komisija radi u Veću od tri člana koje imenuje rešenjem ministar na period od četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora. Veća su sastavljena od predsednika Komisije, člana iz Ministarstva i jednog predstavnika javnosti.

Zakonom o policiji je predviđeno da predstavnike javnosti u Komisiji u sedištu Ministrstva imenuje ministar na predlog organizacija stručne javnosti i nevladinih organizacija na period od 4 godine, dok je Pravilnikom o načinu postupanja u toku pritužbenog postupka precizirano da Ministarstvo u saradnji sa nadležnim službama za saradnju sa organizacijama civilnog društva priprema predlog za imenovanje potrebnog broja predstavnika javnosti za članove Komisije.

Cilj ovog javnog poziva je da se kroz javan i transparentan proces izvrši izbor kandidata za članstvo u Komisiji za rešavanje pritužbi u sedištu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije iz reda predstavnika javnosti od kojih će ministar unutrašnjih poslova Republike Srbije rešenjem imenovati 5 (pet) članova.

Imenovanim članovima Komisije za rešavanje pritužbi u sedištu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije iz reda predstavnika javnosti pripada naknada za rad na sednici Komisije u visini iznosa dnevnice za službeno putovanje koja važi za zaposlene u državnim organima, kao i naknada za troškove dolaska i odlaska sa sednice u slučaju da dolaze van Beograda. Naknadu pomenutih trškova vrši Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije.

II Kriterijumi za udruženja i druge organizacijecivilnog društva koje mogu da predlože kandidata

Udruženja i druge organizacije civilnog društva mogu predložiti samo jednog kandidata pod uslovom da ispunjavaju sledeće kriterijume:

·upisani su u registar najmanje godinu dana pre objavljivanja ovog javnog poziva.

PREDNOSTI imaju udruženja i druge organizacije koje:

·deluju u oblasti zaštite ljudskih i manjinskih prava i osnovnih sloboda;

III Kriterijumi za člana

Kandidat kojeg udruženje ili druga organizacija civilnog društva predlaže mora da ispunjava sledeće kriterijume:

·da je državljanin Republike Srbije;

·da je član ili angažovan u udruženju, odnosno organizaciji koja ga predlaže;

·da se protiv njega nije vodio disciplinski postupak u udruženju, odnosno organizaciji.

PREDNOSTI imaju kandidati koji:

·poseduju iskustvo u radu radnih grupa i drugih radnih i savetodavnih tela koje formiraju organi državne uprave u poslednje 3 godine;

·poseduju ekpertizu odosno prethodno iskustvo u vidu stručnih i naučnih radova i publikacija, kao i projektno iskustvo u oblasti zaštite ljudskih i manjinskih prava i osnovnih sloboda, analize ili nadzora nad radom državnih organa, bezbednosti, odnosno mandata, funkcionisanja i reformi policije.

IV Dokumentacija koja se dostavlja

1. Dokazi koje dostavljaju udruženja i druge organizacije civilnog društva:

·kopija rešenja o upisu u registar u skladu sa Zakonom[1];

·kopija akta o osnivanju, odnosno Statuta (deo koji se odnosi na ciljeve organizacije);

·izjava kojom udruženje, odnosno organizacija predlaže kandidata.

2. Dokazi koji se dostavljaju za kandidata za člana:

·biografija kandidata;

·motivaciono pismo u kojem se ističe na koji način kandidat može doprineti radu Komisije;

·dokaz da je kandidat državljanin Republike Srbije (kopija uverenja o državljanstvu Republike Srbije, kopija/očitana lična karta, kopija pasoša i sl.);[2]

·dokaz da je kandidat član ili da je angažovani u udruženju ili organizaciji koja ga predlaže (potvrda, fotokopija članske karte ili drugi dokaz);

·dokaz da se protiv kandidata nije vodio disciplinski postupak u udruženju, odnosno organizaciji (potvrda, uverenje udruženja, odnosno organizacije);

·ukoliko postoji poželjno je dostaviti dokaz o iskustvo u radu radnih grupa i drugih radnih i savetodavnih tela koje formiraju organi državne uprave u poslednje tri godine (spisak radnih tela sa priloženim kopijama rešenja o imenovanju, potvrda udruženja ili organizacije);

·ukoliko postoji poželjno je dostaviti listu naučnih ili stručnih radova ili publikacija, odnosno projekata iz oblastiljudskih i manjinskih prava i osnovnih sloboda, bezbednosti, odnosno mandata, funkcionisanja i reformi policije, u kojima je kandidat učestvovao (spisak sa referencama).

V Rok, način i procedura podnošenja prijave

Rok za podnošenje prijava je 13. septembar 2017. godine.

Zainteresovana udruženja i druge organizacije civilnog društva dužna su da svoje prijave dostave isključivo poštom, u zatvorenoj koverti na adresu:

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

Vlade Republike Srbije

Palata Srbija, Bulevar Mihajla Pupina broj 2, istočni ulaz;

11070 Novi Beogra

sa napomenom: Predlaganje kandidata za članove Komisije za rešavanje pritužbi u sedištu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije.

VI Postupak selekcije

Javni poziv je otvoren od 23. avgusta 2017. godine.

Za potrebe pripreme i sprovođenja javnog poziva biće formirana posebna komisija za predlaganje predstavnika javnosti iz reda udruženja i drugih organizacija civilnog društva za članove Komisije za rešavanje pritužbi u sedištu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, koja će biti sastavljena od jednog predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova i dva predstavnika Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije.

Formirana komisija dužna je da, najkasnije u roku od 30 dana od dana označenog za istek roka za podnošenje prijava, donese Odluku o kandidatima koji se predlažu ministru unutrašnjih poslova za izbor u članstvo u Komisiji za rešavanje pritužbi u sedištu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije.

Konačna odluka o izboru, kao i sam Javni poziv, objaviće se na zvaničnim internet stranicama Ministarstva unutrašnjih poslova www.mup.gov.rs i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom www.civilnodrustvo.gov.rs.

Eventualna pitanja oko postupka predlaganja kandidata mogu se uputiti Mileni Banović, šefici Odseka za planiranje i stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Kancelariji, na e-mail adresu office@civilnodrustvo.gov.rs ili telefonom na 011/311-38-95.


[1]Kopija ne mora biti overena kod javnog beležnika.

[2]Kopija ne mora biti overena kod javnog beležnika.

Tekst javnog poziva

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.