Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Poziv

Ministarstvo javne uprave Crne gore: poziv za evaluatore

Ministarstvo javne uprave Crne gore je 1. marta 2018. godine raspisalo Javni poziv za prijavu kandidata za Listu nezavisnih procjenjivača (evaluatora) u 2018. godini, nakon čega je objavljen i Dopunski javni poziv za prijavu kandidata za nezavisne procenjivače za 2018. godinu.

Ministarstva koja budu raspisivala javne konkurse za raspodelu sredstva za projekte/programe nevladinih organizacija u 2018. godini, vršiće odabir evaluatora za projekte po njihovim konkursima na osnovu pomenute Liste.

Uslovi za nezavisne evaluatore su propisani Zakonom o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17):

Nezavisni procjenjivač može biti lice koje ima:

- najmanje pet godina iskustva u upravljanju projektima;

- iskustvo u ocjenjivanju projekata;

Nezavisni procjenjivač može biti lice koje je dvije godine prije objavljivanja ovog javnog poziva nije bilo:

- u radnom odnosu u nevladinoj organizaciji čije je sjedište u Crnoj Gori;

- volonter u nevladinoj organizaciji čije je sjedište u Crnoj Gori;

- lice ovlašćeno za zastupanje ili je član organa upravljanja ili drugog organa nevladine organizacije čije je sjedište u Crnoj Gori;

- u ugovornom odnosu sa nevladinom organizacijom čije je sjedište u Crnoj Gori;

- javni funkcioner, u smislu zakona kojim se uređuje sprječavanje korupcije;

- u radnom odnosu u organu državne uprave koji vrši raspodjelu sredstava."

Budući da državljanstvo Crne Gore nije propisano kao uslov, zainteresovane osobe iz Srbije se mogu prijaviti, ukoliko ispunjavaju uslove konkursa.

Rok i prijava:

Sve neophodne informacije možete naći OVDE.

Popunjene i potpisane obrasce prijave i prateću dokumentaciju, potrebno je dostaviti poštom, najkasnije do 15. maja 2018. godine na adresu:

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE
Rimski trg 45, Podogorica/Crna Gora

Sa napomenom: „ZA DOPUNSKI JAVNI POZIV ZA NEZAVISNE PROCJENjIVAČE“

ili na e-mail adresu: arhiva@mju.gov.me, upakovano u zip/rar format, sa dokumentima oblikovanim kao doc.; pdf; jpg.

Prijava kandidata za Listu nezavisnih procjenjivača za 2018. godinu biće razmatrana samo ako je dostavljena na propisanom obrascu i uz svu potrebnu dokumentaciju. Kandidati koji su poslali prijavu po javnom pozivu Ministarstva broj 01-006/18-884 od 1. marta 2018. godine nisu u obavezi da ponovo šalju prijavu po ovom pozivu.

Prijave dostavljene nakon roka neće biti uzete u razmatranje.

Eventualna pitanja u vezi sa ovim pozivom, mogu se dostaviti elektronskim putem, na adresu: saradnja.nvo@mju.gov.me

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.