Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Poziv

Poziv na obuku "Kako prepoznati zloupotrebe neprofitnog sektora u svrhe finansiranja terorizma i kako se zaštititi"

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije u saradnji sa Ministarstvom finansija - Upravom za sprečavanje pranja novca, poziva organizacije civilnog društva da prijave svoje predstavnike/ce za učešće na obuci: "Kako prepoznati zloupotrebe neprofitnog sektora u svrhe finansiranja terorizma i kako se zaštititi".

Obuka će biti održana 18. aprila 2019. godine sa početkom u 11:00 časova, u Beogradu (Palata Srbija, Bulevar Mihajla Pupina 2, istočni ulaz, sala 233).

Ova obuka se organizuje u okviru Projekta „Unapređenje kvaliteta i efikasnosti izveštavanja o sumnjivim transakcijama i ključnih funkcija Uprave za sprečavanje pranja novca“, koji finansira Evropska unija. Korisnik projekta je Ministarstvo finansija – Uprava za sprečavanje pranja novca, a projekat sprovodi konzorcijum koji predvodi KPMG.

Cilj obuke je unapređenje znanja i podizanje kapaciteta organizacija civilnog društva u vezi sa potencijalnim rizicima od zloupotrebe neprofitnog sektora za finansiranja terorizma kroz prikazivanje konkretnih mehanizama i alata koji mogu pomoći organizacijama civilnog društva da se zaštite od potencijalnih zloupotreba. Na obuci će takođe biti predstavljeni i indikatori za procenu pretnji i ranjivosti NPO sektora kao i studije slučaja koji će približiti učesnicima potencijalne pretnje.

Međunarodna zajednica borbu protiv terorizma i sprečavanje njegovog finansiranja kroz neprofitni sektor ocenjuje kako značajan izazov. Prilikom ocene delotvornosti sistema jedne države, međunarodna organizacija FATF (The Financial Action Task Force) u svojim preporukama propisuje jasne kriterijume koji se odnose na neprofitni sektor. Od države se očekuje da na ove kriterijume odgovori, kako bi pokazala efikasnost u sistemu za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Procena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, koju je Vlada Republike Srbije usvojila 31. maja 2018. godine, predstavlja dokument u kome su procenjene pretnje i ranjivost od pranja novca i finansiranja terorizma na nacionalnom nivou. Akcioni plan za sprovođenje preporuka iz procene rizika od pranja novca i procene rizika od finansiranja terorizma usvojila je Vlada Srbije i objavljen je u Službenom glasniku (broj 55/18) 16. jula 2018. godine.

Procena rizika od finansiranja terorizma doneta je, pored ostalog, i sagledavanjem i analizom neprofitnog (NPO) sektora sa aspekta ranjivosti od finansiranja terorizma. Sam rizik na bazi kriterijuma Ranjivost od finansiranja terorizma ocenjen je kao srednji, a sagledan je i kroz nedovoljno efikasnu primenu pravnog okvira koja se odnosi na nadzor NPO sektora i delimičnu neadekvatnost resursa potrebnih za borbu protiv finansiranja terorizma, kao i geografsko-demografske faktore.

U skladu sa indentifikovanim nedostacima i slabostima definisane su aktivnostima koje je neophodno sprovesti u narednom periodu u cilju smanjenja ranjivosti neprofitnog sektora od rizika finansiranja terorizma.

Prijavljivanje za učešće vrši se isključivo elektronskim putem na adresu: jelena.todorovic@civilnodrustvo.gov.rs, najkasnije do utorka, 16. aprila 2019. godine u 15 časova.

Napominjemo da organizatori nisu u mogućnosti da pokriju putne troškove učesnika/ca.

Pozivno pismo

Agenda

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.