Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Poziv

Poziv za OCD za dostavljanje priloga za Sedamnaesti izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina

Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici održanoj 3. marta 2016. godine Akcioni plan za ostvarivanje prava nacionalnih manjina.

Savet za nacionalne manjine prati realizaciju aktivnosti iz Akcionog plana, dok Kancelarija za ljudska i manjinska prava pruža stručnu i administrativno-tehničku podršku Savetu za nacionalne manjine u postupku praćenja realizacije aktivnosti iz Akcionog plana.

Radi pripreme novog izveštaja o sprovođenju Akcionog plana, pozivamo vas da najkasnije do 29. septembra 2020.godine dostavite izveštaj o sprovođenju aktivnosti iz Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina koje su realizovane u III kvartalu 2020. godine (jul-septembar 2020.godine).

Obrazac koji smo vam u prethodnom periodu dostavili sadrži sve aktivnosti koje su u nadležnosti vaše institucije, kao i aktivnosti u čijoj realizaciji ste jedan od učesnika ili partnera. Očekuje se da u obrazac unesete podatke za sve one aktivnsoti koje su realizovane u trećem kvartalu 2020. godine. Podatke o realizaciji navedenih aktivnosti u predviđenom kvartalu treba uneti u postojeći obrazac, nakon priloga iz prethodnog izveštajnog ciklusa (ako ste ga dostavljali) sa jasnom naznakom paragrafa "2020/3".

Ukoliko je stanje nepromenjeno u odnosu na prethodni izveštaj ne ponavljati istu sadržinu, ali obavezno konstatovati da je stanje nepromenjeno.

Molimo vas da obrasce popunite na srpskom jeziku ćirilicom, koristeći font Times New Roman, 12, prored 1.15 i dostavite ih u Word formatu, na e-mail adresu manjineakcioniplan@ljudskaprava.gov.rs najkasnije do 29. septembra 2020.godine.

Kancelarija za ljudska i manjinska prava i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, zahvaljuju se organizacijama civilnog društva na doprinosu u izradi izveštaja o Akcionom planu za ostvarivanje prava nacionalnih manjina.

Prilozi:
Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

Europe for Citizens

Rekonstrukciju sajta omogućio projekat Evropa za građane i građanke.

The reconstruction of the site was made possible by the Europe for Citizens project.