Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Poziv

Poziv za učešće u istraživanju o učešću javnosti u postupku kreiranja propisa i javnih politika

Projekat GIZ Podrška reforme javne uprave u Srbiji, u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, sprovodi istraživanje u oblasti unapređenja učešća javnosti u postupku kreiranja propisa i javnih politika. Imajući u vidu značajnu ulogu civilnog društva u ovim postupcima, pozivamo Vas da uzmete učešće u ovom istraživanju.

Očekivani rezultat istraživanja jeste da se napravi pregled trenutnih praksi i iskustava u vezi učešća OCD i javnosti u kreiranju propisa i javnih politika u Srbiji, kao i da se izvrši analiza glavnih karakteristika sprovođenja digitalnih konsultacija sa zainteresovanim stranama.

U svrhu prikupljanja podataka, angažovani konsultant će obaviti seriju konsultacija sa predstavnicima civilnog sektora koji nisu ranije imali prilike da uzmu učešće u javnim raspravama i konsultacijama, ili sa druge strane neredovno učestvuju u javnim raspravama i konsultacijama o propisima koje organizuju organi i organizacije javne uprave. Za tu priliku je pripremljen i upitnik koji je u prilogu poziva, i potrebno je da ga popunjenog dostavite na adresu marko@regiogro.com najkasnije do 6. jula 2018. godine.

S obzirom da je cilj istraživanja dobijanje specifičnih podataka o postupcima sprovođenja javnih rasprava, pozivamo Vas da, pored popunjavanja upitnika, učestvujete i kao ispitanici u okviru fokus grupe, koja će se održati u Beogradu, 26. juna 2018. godine.

Za potrebe obrađivanja podataka u okviru istraživanja, rad u okviru fokus grupa će biti snimljen (audio). Audio zapisi će se koristiti isključivo za potrebe predmetnog istraživanja po čijem okončanju će biti uništeni.

Nadamo se Vašem pozitivnom odgovoru i skorašnjem susretu sa predstavnikom Vaše organizacije. Molimo Vas da potvrdu učešća u istraživanju dostavite konsultantu Marku Pešiću najkasnije do petka, 22. juna 2018. godine, na mail: marko@regiogro.com ili telefonski na broj 064 131 9366.

O terminu i mestu održavanja fokus grupe ćete biti blagovremeno obavešteni.

Organizatori nisu u mogućnosti da refundiraju putne troškove učesnika fokus grupe. Broj učesnika je ograničen, tako da će prednost imati oni koji se prvi jave, do popunjavanja grupe.

Za dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju.

Pozivno pismo

Upitnik

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.