Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Dijalog između vlada i OCD u oblasti borbe protiv droga

Na poziv Kancelarije za borbu protiv droga Vlade Republike Srbije, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom učestvovala je 10. maja 2018. godine na sastanku regionalnih aktera koji se bave politikom prema drogama u jugoistočnoj Evropi.

U okviru projekta „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i promovisanje politike prema drogama u oblasti javnog zdravlja i ljudskih prava u jugoistočnoj Evropi“, Kancelarija za borbu protiv droga Vlade Republike Srbije, u saradnji sa Mrežom za politiku prema drogama u Jugoistočnoj Evropi (DPNSEE) i NVO DIOGENIS, okupila je predstavnike civilnog društva i nadležnih organa uprave iz regiona sa ciljem da razmene informacije i iskustava dobre prakse, kao i ideje o mogućnostima buduće saradnje u borbi protiv zloupotrebe droga na nacionalnom i regionalnom nivou.

U prvom delu sastanka učesnici su razgovarali o postojećim modelima saradnje, izazovima sa kojima se susreću, kao i uslovima koje treba ispuniti kako bi se saradnja unapredila.

Govoreći o postojećim modelima saradnje civilnog društva i organa javne uprave u Republici Srbiji, predstavnik Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, Danilo Rodić, istakao je važnost prepoznavanja ekspertize i kapaciteta organizacija civilnog društva i njihovog uključivanja u proces kreiranja javnih politika, posebno u društveno osetljivim oblastima poput borbe protiv zloupotrebe droga. Ističući ulogu Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom u daljem razvoju saradnje između dva sektora, Rodić je posebno naglasio snažnu podršku Kancelarije ovakvim sastancima koji predstavljaju primer dobre prakse savetovanja kao jednog od modela uključivanja civilnog društva definisanog Smernicama za uključivanje civilnog društva u proces donošenja propisa.

„Jedan od retkih primera partnerstva, kao najvišeg nivoa saradnje dva sektora, koji u Srbiji još uvek nije dovoljno razvijen, realizovan je upravo u oblasti borbe protiv droga kroz potpisivanje Memoranduma o saradnji između Kancelarije za borbu protiv droga Vlade Republike Srbije i 11 organizacija civilnog društva izabranih putem javnog poziva. Ovakvi primeri, ali i generalna otvorenost Kancelarije za borbu protiv droga za saradnju sa organizacijama civilnog društva, trebalo bi da posluže kao uzor ostalim organima uprave u prepoznavanju važnosti uključivanja civilnog društva u njihov rad“, rekao je Rodić.

Drugi deo programa bio je fokusiran na oblasti saradnje između nacionalnih vlasti i nevladinih organizacija u oblasti borbe protiv droga, vezanih za ciljeve održivog razvoja Ujedinjenih nacija 2030 i preporuke Specijalne sednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija o drogama iz 2016. godine.

Sastanak je pokazao da se odnos između javnog i sektora civilnog društva u oblasti politike prema drogama poboljšava. Ideje koje su proistekle sa sastanka mogu doneti bolju saradnju u obostranu korist i, pre svega, u korist ključno pogođenih populacija i društva u celini.

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.