Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Informacija o najvažnijim odredbama Zakona o planskom sistemu

Republički sekretarijat je pripremio informaciju o najvažnijim odredbama Zakona o planskom sistemu, koju u celosti prenosimo u nastavku.

Narodna skupština je 19. aprila 2018. godine usvojila Zakon o planskom sistemu Republike Srbije (Službeni glasnik RS br. 30/18). Zakon je stupio na snagu 28. aprila 2018. godine i primenjuje se od 29. oktobra 2018. godine. Motiv za donošenje ovog Zakona je potreba da se uspostavi efikasan, transparentan, koordinisan i realističan sistem planiranja Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave, koji pokriva sve ključne aspekte socijalne i ekonomske razvojne politike i regionalnog i prostornog razvoja, uz optimalno korišćenje budžetskih sredstava, obezbeđenje održivog rasta i razvoja Republike Srbije

Imajući u vidu napred navedeno, koristimo priliku da ukažemo na najvažnije odredbe Zakona o planskom sistemu Republike Srbije, kako sledi:

  • Obaveza sprovođenja ex-ante analize efekata: Dokumenti javnih politika izrađuju se u skladu sa rezultatima ex-ante analize efekata i ex-post analize efekata važećih dokumenata javnih politika i propisa u toj oblasti (član 31. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije);
  • Obaveza objave otpočinjanja rada na dokumentu javne politike: Organ državne uprave je dužan da obavesti javnost o početku izrade dokumenta javne politike objavljivanjem obaveštenja na svojoj internet stranicii na portalu e-Uprava, sedam radnih dana od dana početka izrade tog dokumenta (član 32. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije);
  • Obaveza predstavljanja nalaza sprovedene analize efekata: Organ državne uprave predstavlja nalaze i podatke o obimu i metodama sprovedene ex-ante analize efekata javne politike i rezultatima ex-post analize efekata već sprovedenih javnih politika u okviru samog dokumenta javne politike, kako bi nadležni donosilac imao relevantne podatke za donošenje odluke po tom pitanju i kako bi javnost bila upoznata sa razlozima donošenja tog dokumenta. Organ državne uprave je dužan da nalaze sprovedene analize efekata, zajedno sa predlogom dokumenta javne politike, objavi na svojoj internet stranici u integralnom obliku najkasnije na dan otpočinjanja javne rasprave (član 33. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije);
  • Obaveza sprovođenja konsultacija u svim fazama izrade dokumenta javnih politika: Organ državne uprave je dužan da omogući učešće svih zainteresovanih strana i ciljnih grupa u procesu konsultacija, koje sprovodi tokom izrade dokumenta javnih politika. U zavisnosti od obuhvata dokumenta javne politike u proces konsultacija se uključuju zainteresovane strane i ciljne grupe iz reda građana i privrednih subjekata, udruženja građana ili privrednih subjekata i drugih organizacija civilnog društva, naučno-istraživačkih, strukovnih i drugih organizacija, kao i predstavnici državnih organa, lokalnih vlasti i ostalih učesnika u planskom sistemu koji sprovode ili u odnosu na koje se sprovodi ta politika. Organ državne uprave je dužan da informacije o rezultatima sprovedenih konsultacija objavi na svojoj internet stranici najkasnije u roku od 15 dana od dana završetka konsultacija (član 34. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije);
  • Kontrola sprovođenja ex-ante analize efekata za organe državne uprave: Organ državne uprave dužan je da, u okviru predloga dokumenta javne politike koji dostavlja Vladi na usvajanje, dostavi nalaze sprovedene analize efekata dokumenta javne politike, kao i mišljenje organa državne uprave nadležnog za koordinaciju javnih politika o potpunosti i kvalitetu sprovedene analize efekata, u rokovima utvrđenim poslovnikom Vlade. Organ državne uprave je dužan da uz predlog dokumenta javne politike dostavi i procenu finansijskih efekata na budžet, u skladu sa zakonom koji uređuje budžetski sistem (član 37. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije);
  • Shodna primena obaveze sprovođenja analize efekata na propise: Organi državne uprave su dužni da prilikom izrade nacrta zakona, kao i predloga propisa koji usvaja Vlada a kojima se bitno menja način ostvarivanja prava, obaveza i pravnih interesa fizičkih i pravnih lica:
1) sprovedu ex-ante analizu efekata, uz shodnu primenu člana 31. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije (Obaveza sprovođenja ex – ante analize efekata) i dostave je na mišljenje RSJP u skladu sa članom 41. stav 3 istog zakona;

2) predstave nalaz sprovedene analize efekata propisa iz tačke 1) ovog stava, na svojoj internet stranici;

3) sprovedu konsultacije. (član 41. Zakon o planskom sistemu Republike Srbije);

  • Izveštavanje o rezultatima sprovođenja dokumenata javnih politika i srednjoročnih planova: Organ državne uprave, preko organa državne uprave nadležnog za koordinaciju javnih politika, izveštava Vladu o rezultatima sprovođenja u Zakonom propisanom roku u zavisnosti od vrste dokumenta javne politike (član 43. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije).
  • Jedinstveni informacioni sistem: Informacioni sistem za planiranje, praćenje sprovođenja, koordinaciju javnih politika i izveštavanje jeste jedinstveni elektronski sistem u koji učesnici u planskom sistemu unose sadržaj svojih dokumenata javnih politika i srednjoročne planove i vrše izveštavanje u skladu sa Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije. Jedinstveni informacioni sistem vodi Vlada preko Republičkog sekretarijata za javne politike. Jedinstveni informacioni sistem se vodi tako da se obezbedi veza između sadržaja javnih politika, srednjoročnih planova korisnika budžetskih sredstava nadležnih za sprovođenje mera javnih politika i njihovih finansijskih planova. Kroz Jedinstveni informacioni sistem obezbeđuje se blagovremeno izveštavanje o ostvarenim ciljevima i praćenje ostvarenih vrednosti pokazatelja učinka. (član 47. Zakona o planskom sistemu)
  • Ukazujemo na to da nepovezivanje procesa planiranja javnih politika i izrade propisa u jedinstven proces rezultira neefikasnošću planskog sistema i regulatornog okvira za poslovanje i život građana. Zbog toga se Zakonom propisuje obaveza sprovođenja analize efekata javnih politika prilikom izrade svih dokumenata javnih politika i povezivanje tog procesa sa procesom analize efekata propisa, kada se mere javnih politika sprovode putem propisa. Takav sistem obezbeđuje usklađivanje pravnog okvira za poslovanje i život građana u Srbiji sa vizijom razvoja sadržanom u najvišim planskim aktima države i merama definisanim u dokumentima javnih politika. Drugim rečima, obezbeđuje se efikasan planski sistem i povoljan regulatorni okvir za razvoj društva

Republički sekretarijat za javne politike pruža metodološku podršku organima državne uprave prilikom usaglašavanja dokumenata javnih politika i propisa sa Zakonom o planskom sistemu RS. Republički sekretarijat za javne politike je organizovao obuke organima državne uprave za korišćenje, administriranje i obučavanje drugih korisnika za rad u Jedinstvenom informacionom sistemu za planiranje i praćenje sprovođenja javnih politika, kao i za izradu ex-ante analize efekata tokom 2018. godine koje su planirane i za 2019. godinu.

Izvor: Republički sekretarijat za javne politike

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.