Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Informacija za udruženja o članarini u Privrednoj komori Srbije

Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom obratilo se nekoliko organizacija civilnog društva sa zahtevom za davanje mišljenja i tumačenja odredbi Zakona o privrednim komorama i Odluke o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2017. godini, koji se odnose na udruženja kao moguće članove Privredne komore Srbije i visinu članarine koja je za njih određena.

Obaveštavamo organizacije da članarina nije obavezujuća i odnosi se samo na udruženja koja su izričito pristala na plaćanje pomenute članarine, jer prema Zakonu o privrednim komorama udruženja mogu da budu, ali nisu po sili zakona članovi privrednih komora.

Odlukom o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2017. godini, određeno je da udruženja plaćaju članarinu PKS u visini od 1.000 dinara mesečno, dok privredni subjekti sa godišnjim poslovnim prihodom od 20 miliona do 300 miliona dinara plaćaju članarinu u visini od 300 dinara mesečno.

S tim u vezi, Kancelarija se obratila Privrednoj komori Srbije, imajući u vidu da udruženja koja su osnovana prvenstveno kao neprofitna pravna lica u opštem interesu građana a ne radi sticanja dobiti, ne mogu imati visoke godišnje poslovne prihode, sa predlogom da se iznos mesečne članarine za udruženja umanji u što kraćem roku.

Po dobijanju odgovora od Privredne komore Srbije, Kancelarija će se obratiti saopštenjem.

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.