Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Izjava o neaktivnosti (rok: 28. februar 2019. godine)

Pravno lice, koje u izveštajnoj 2018. godini, nije imalo poslovnih događaja, niti je u poslovnim knjigama za tu godinu imalo podatke o imovini i obavezama, dužno je da do 28. februara 2019. godine, dostavi izjavu o neaktivnosti Agenciji za privredne registre.

  • Primer blanko dokumenta izjave o neaktivnosti možete preuzeti ovde
  • Primer popunjenog dokumenta izjave o neaktivnosti možete videti ovde

Izjava o neaktivnosti koja je potpisana kvalifikovanim elektronskim potpisom isključivo zakonskog zastupnika, dostavlja se u elektronskom obliku Agenciji primenom posebnog informacionog sistema Agencije, odabirom odgovarajućeg zahteva, na način koji je opisan u korisničkom uputstvu za dostavljanje izjave o neaktivnosti.

Ako obveznik ne dostavi izjavu o neaktivnosti putem posebnog informacionog sistema Agencije, odnosno dostavi je u papirnom obliku, Agencija će posebnim dopisom obavestiti obveznika da predmetna izjava nije dostavljena saglasno Zakonu o računovodstvu u elektronskom obliku, te da ista neće biti obrađena niti javno objavljena na internet stranici Agencije.

Uz izjavu o neaktivnosti ne dostavlja se dokumentacija iz člana 34. Zakona.

Izjava o neaktivnosti mora biti potpisana kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika (u skladu sa članom 33. stav 6. Zakona). Izjava koja nije potpisana na navedeni način (npr. potpisana od strane računovođe ili drugog lica na osnovu punomoćja koje je izdao zakonski zastupnik i sl.) vraća se obvezniku elektronskim putem radi potpisivanja od strane zakonskog zastupnika.

Što se tiče samog dokumenta „Izjava o neaktivnosti“, obveznik može, od ove godine, da za potpisivanje istog koristi aplikaciju za potpisivanje dokumentacije pre njenog učitavanja u posebni informacioni sistem Agencije.

Dostavljanjem ove izjave smatra se da je pravno lice ispunilo obavezu dostavljanja izveštaja za statističke potrebe i redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018. godinu. Zakonski zastupnik ne može poricati sadržinu izjave koju je dao, odnosno posle dostavljanja i javnog objavljivanja izjave, pravno lice ne možedostaviti redovni godišnji finansijski izveštaj za 2018. godinu.

Za javno objavljivanje izjave o neaktivnosti potrebno je platiti naknadu u skladu sa Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre. Instrukcije za plaćanje naknade, kao i praćenje statusa naknade, obvezniku će biti obezbeđene u posebnom informacionom sistemu Agencije i prikazane na linku „Status naplate/Instrukcija za plaćanje“ (kao što je opisano u korisničkom uputstvu za dostavljanje izjave o neaktivnosti).

Pravno lice za koje je zakonski zastupnik dostavio izjavu o neaktivnosti za 2018. godinu, razvrstano je kao mikro pravno lice i ta veličina se primenjuje za narednu godinu, u skladu sa Zakonom.

Po isteku Zakonom propisanog roka (28. februar 2019. godine), obveznici mogu Agenciji dostaviti izjavu o neaktivnosti za 2018. godinu, najkasnije do kraja 2019. godine (uz plaćanje naknade za javno objavljivanje uvećane po osnovu neblagovremenog dostavljanja).

Ispravna izjava o neaktivnosti upisuje se u Registar finansijskih izveštaja i javno objavljuje na internet stranici Agencije, zajedno sa potvrdom o javnom objavljivanju.

U slučaju da obveznik dostavi neispravnu izjavu o neaktivnosti, obaveštenje o utvrđenim nedostacima se istog dana objavljuje na internet stranici Agencije u okviru Registra, a informacija o tome se dostavlja obvezniku na elektronsku adresu upisanu u korisničkom profilu lica koje je otvorilo nalog u Posebnom informacionom sistemu Agencije, kao i na elektronsku adresu zakonskog zastupnika navedenu u zahtevu izjave o neaktivnosti. Po obaveštenju o utvrđenim nedostacima obveznik mora da postupi u roku od 30 dana od dana objavljivanja obaveštenja na internet stranici Agencije. Ako obveznik ne otkloni nedostatke, izjava o neaktivnosti neće biti upisana u Registar.

Ukoliko se izjava o neaktivnosti javno objavi kao neispravna ili se pravno lice nađe na Spisku obveznika koji nisu uplatili naknadu za obradu i javno objavljivanje finansijskog izveštaja i propisane dokumentacije, obveznik ima mogućnost da najkasnije do kraja 2019. godine dostavi potpuno novu izjavu o neaktivnosti.

Obveznici ne mogu dostavljati zamenu izjave o neaktivnosti.

Izvor: APR

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.