Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Izvod iz Plana rada Vlade za 2019. godinu - propisi i javne politike od značaja za civilno društvo

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom izradila je Izvod iz Plana rada Vlade za 2019. godinu kao nastavak dobre prakse otpočete prethodne godine.

Izvod je pripremljen sa idejom da se na ovaj način organizacije civilnog društva blagovremeno informišu o propisima i dokumentima javnih politika koje Vlada Republike Srbija planira da usvoji tokom 2019. godine, i shodno tome se angažuju u praćenju i uključivanju u njihovu pripremu kroz učešće u radnim grupama, javnim konsultacijama i javnim raspravama, upućivanjem inicijativa nadležnom predlagaču ili na drugi primeren način, kao i u praćenju njihovog donošenja i kasnije primene.

Poslovnikom Vlade (Sl. glasnik RS", br. 61/06 - prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 i 76/14) predviđeno je da Vlada usvaja godišnji plan rada, kojim određuje svoje ciljeve i poslove, kao i ciljeve i poslove organa državne uprave i očekivane rezultate. Godišnji plan rada Vlade zasniva se na godišnjim planovima rada organa državne uprave, izrađenim u skladu sa metodologijom srednjoročnog planiranja, koje oni dostavljaju Generalnom sekretarijatu preko Informacionog sistema za planiranje i izveštavanje. Generalni sekretar donosi instrukcije kojima se utvrđuje metodologija, postupak i struktura za sačinjavanje godišnjeg plana rada Vlade. Organi državne uprave dužni su da dostave svoj predlog plana rada do 10. novembra tekuće godine za narednu godinu. Vlada usvaja godišnji plan rada do kraja decembra tekuće godine za narednu godinu, uz mogućnost da isti revidira nakon usvajanja Zakona o budžetu za narednu godinu.

Kancelarija skreće pažnju da se u Izvodu nalaze oni propisi i strateška dokumenta koji su od značaja za šire civilno društvo, tako da postoji mogućnost da Izvod ne sadrži pojedine propise značajne za neku od oblasti u kojima deluju organizacije civilnog društva. U tom smislu, Izvod je orijentacionog karaktera, dok je za sveobuhvatan pregled propisa relevantan jedino Plan rada Vlade za 2019. godinu koji je dostupan na sajtu Generalnog sekretarijata Vlade.

Nadamo se da smo na ovaj način otvorili dodatne mogućnosti za veće uključivanje organizacija civilnog društva u propise, što je osnovni prioritet rada Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom.

Izvod iz Plana rada Vlade za 2019. godinu koji je pripremila Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom možete preuzeti u nastavku.

Izvod iz Plana rada Vlade za 2019. godinu

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.