Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Konsultacije o Smernicama za uključivanje OCD u radne grupe

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije (u daljem tekstu: Kancelarija), uz tehničku podršku projekta GIZ „Podrška reformi javne uprave u Srbijiˮ, pripremila je Predlog smernica za uključivanje organizacija civilnog društva u radne grupe za izradu predloga dokumenata javnih politika i nacrta, odnosno predloga propisa.

Zasnovane na nedavno upotpunjenom pravnom okviru za konsultacije sa zainteresovanom javnošću u pripremi propisa i dokumenata javnih politika[1], Smernice imaju svrhu da urede, podstaknu i usmere organe uprave na svim nivoima vlasti u pravcu uključivanja zainteresovanih strana i ciljnih grupa, pre svega organizacija civilnog društva (u daljem tekstu: OCD), u radne grupe i druga radna tela i time obezbede njihovu participaciju u što ranijoj fazi procesa odlučivanja.

Tokom prethodnih godina Kancelarija je razvila praksu transparentnog uključivanja OCD u ova tela putem javnog poziva sa unapred definisanim kriterijumima za izbor, te je ideja da se ova dobra praksa pretoči u pomenute Smernice i time približi organima na svom nivoima vlasti.

Sastavni deo Predloga smernica jesu Prilozi 1-2. koji predstavljaju modele akata koji bi se koristili u procesu izbora člana radne grupe predloženog od strane OCD. Prilog 1. sadrži model Izjave o prihvatanju kandidature, tačnosti navoda iz biografije i odsustvu sukoba interesa, dok Prilog 2., na koji je potrebno obratiti posebnu pažnju, sadrži model Javnog pozivasa dve varijante predloženih kriterijuma i načina bodovanja (VARIJANTA 1 – praksa Kancelarije, VARIJANTA 2 – predlog eksperta na projektu).

U vezi sa prethodnim, Kancelarija je pripremila i Obrazloženje u kojem su data osnovna pojašnjenja o pripremljenom predlogu i istaknute ključne dileme, koje su dodatno označene u samom tekstu Predloga Smernica.

Naglašavajući važnost uključivanja OCD u procese odlučivanja od najranije njihove faze koja se želi postići ovim dokumentom, Kancelarija poziva organizacije civilnog društva da u što većem broju dostave svoje komentare, sugestije i predloge u pravcu daljeg unapređenja pripremljenog Predloga smernica najkasnije do 30. aprila 2019. godine elektronskim putem na adresu dejan.vuletic@civilnodrustvo.gov.rs sa naznakom Konsultacije o Predlogu smernica za uključivanje OCD u radne grupe.

Pored toga, u okviru procesa javnih konsultacija, biće organizovan okrugli sto 23. aprila 2019. godine u Beogradu, Palata Srbija, Bulevar Mihajla Pupina 2, sala 233, sa početkom u 13 časova, na kojem će biti prezentovan Predlog smernica, dodatno pojašnjena rešenja koja on sadrži i biće diskutovano o pripremljenom tekstu. Predstavnike OCD potrebno je prijaviti najkasnije do 22. aprila 2019. godine putem adrese dejan.vuletic@civilnodrustvo.gov.rs

Po sprovedenim konsultacijama, Kancelarija će pripremiti i objaviti izveštaj sa svim pristiglim komentarima i obrazloženjem o njihovom prihvatanju/neprihvatanju, kao i novi Predlog smernica usklađen sa rezultatima javnih konsultacija.

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja budite slobodni da se obratite Vuletić Dejanu (dejan.vuletic@civilnodrustvo.gov.rs, 011/313-09-72) i Rodić Danilu (danilo.rodic@civilnodrustvo.gov.rs, 011/311-38-95) iz Odseka za planiranje i stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva.

Javni poziv za konsultacije

Agenda

Predlog Smernica za uključivanje OCD u radne grupe

Prilozi 1, 2

Rodna procena uticaja

Obrazloženje uz Smernice

Pravna analiza opcija statusa člana radnih tela - za i protiv

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.