Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Konvencija o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW)

U skladu sa članom 21 stav 1 Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena, Komitet može iznositi predloge i opšte preporuke zasnovane na periodičnim izveštajima i podacima dobijenim od država članica. Takvi predlozi i opšte preporuke biće uneti u izveštaj Komiteta, zajedno sa komentarima država članica.

Usvajanjem opštih preporuka Komtet za eliminisanje diskriminacije žena je detaljno regulisao sadržinu i strukturu izveštaja i dao instrukcije državama članicama o tome kakve informacije, podatke i objašnjenja treba da unesu u izveštaj. Od država članica se očekuje da u svojim izveštajima uzmu u obzir sve odrednice koje se odnose na čl. 1-16. Konvencije, da imaju u vidu sve opšte preporuke Komiteta koji se odnose na te članove, da daju objašnjenje u vezi sa eventualno stavljenim rezervama na pojedine odredbe Konvencije, da navedu razloge koji otežavaju ispunjavanje obaveza preuzetih ratifikacijom Konvencije, da navedu statističke podatke razvrstane po polu i to u odnosu na svaki član Konvencije. Komitet je do sada usvojio ukupno 37 opštih preporuka. Spisak svih preporuka dostupan je OVDE.

Četvrti periodični izveštaj o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena Vlada je usvojila na sednici održanoj 27. jula 2017. godine.

Republika Srbija podnosi ovaj periodični Izveštaj u skladu sa članom 18. Konvencije i preporukama iz Zaključnih zapažanja Komiteta za eliminisanje diskriminacije žena u vezi sa Drugim i trećim periodičnim izveštajem o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW/C/SRB/CO/2-3).

Kancelarija za ljudska i manjinska prava je koordinirala rad na ovom dokumentu i sačinila ga u skladu sa smernicama Komiteta za eliminisanje diskriminacije žena. U izradi ovog Izveštaja učestvovali su skupštinski odbor za ljudska i manjinska prava, svi relevantni republički i pokrajinski resori izvršne vlasti, Republički zavod za statistiku, Nacionalna služba za zapošljavanje, Privredna komora Srbije kao i gradska uprava Grada Beograda. Takođe, svoj doprinos su dale organizacije civilnog društva: Amity, Secons, ...iz Kruga i Grupa 484.

Izveštaj je, u skladu sa Smernicama specifičnim za sporazum u pogledu forme i sadržaja periodičnih izveštaja koje podnose države ugovornice i sa relevantim dokumentima za njegovo razmatranje, upućen Komitetu za eliminisanje diskriminacije žena.

Četvrti periodični izveštaj o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena

Aneks 1

The Fourth Periodic Report on the Implementation of the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women

Annex 1

Brošura "Aktivnosti Republike Srbije u primeni i praćenju preporuka Komiteta za eliminaciju svih oblika diskriminacije žena"

Brochure "Activities of the Republic of Serbia related to implementation and monitoring of recommendations of the Committee on the elimination of all forms of discrimination against women "

Izvor: Kancelarija za ljudska i manjinska prava

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.