Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Napredak u oblasti uključivanja organizacija civilnog društva u donošenje odluka

Žarko Stepanović, v.d. direktor Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom govorio je o aktuelnim izmenama pravnog okvira za saradnju organizacija civilnog društva i organa javne uprave, koje su neophodne kako bi se omogućilo što veće uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa.

„Novi zakonski okvir, pre svega mislim na izmene Zakona o državnoj upravi i Zakona o planskom sistemu, uvodi značajne novine u sistem upravljanja javnim politikama. Konsultacije sa organizacijama civilnog društva i građanima će biti obavezne tokom svih faza postupka, od faze pripreme propisa i polaznih osnova do samog sprovođenja javne politike, odnosno propisa“, rekao je Stepanović otvarajući konferenciju o demokratskoj participaciji.

Naglasio je i da će Kancelarija u narednom periodu nastaviti rad u pravcu izmena pravnog okvira i stvaranja podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, kao i nastojanje da uspostavi kontinuirani dijalog između organa javne uprave i OCD o svim značajnim društvenim pitanjima.

Državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Ivan Bošnjak je istakao da dijalog između javne uprave i OCD omogućava da se bolje sagledaju moguća rešenja i načini da se u zakonodavni okvir ugrade mehanizmi za veće učešće građana, kao i da je važno da se svi činioci udruže kako bi se unapredila ova demokratska tekovina savremenog društva u Srbije.

Pomoćnik ministra pravde, Čedomir Backović, govorio je o civilnom društvu kao „bogatstvu različitosti interesa“, što je sasvim potrebno i legitimno, ali dovodi do potrebe da se nađe zlatna sredina i postigne društveni konsenzus.

U uvodnom delu, skup je pozdravila i zamenica ambasadora Holandije, Marielle van Miltenburg, a moderator je bio Saša Gajin iz Centra za unapređenje pravnih studija, jedan od organizatora.

Među učesnicima konferencije je bilo skoro 50 predstavnika organizacija civilnog društva, ambasada, državne uprave i međunarodnih organizacija. Nakon izlaganja panelista, učesnici su diskutovali o primerima iz prakse saradnje organa javne uprave i OCD, kao i pojedinim oblicima demokratske participacije poput javnih rasprava, narodne inicijative i drugim mehanizmima i mogućnostima njihovog unapređenja.

Konferenciju o demokratskoj participaciji organizovali su Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvo pravde i Centar za unapređivanje pravnih studija, u Beogradu 7. novembra 2017. godine. Cilj konferencije je afirmisanje ideje o demokratskoj participaciji, kao i specifičnih mehanizama učešća građana i organizacija civilnog društva u donošenju najvažnijih pravnih i političkih odluka, a posebno putem javnih konsultacija, javnih rasprava i građanskih inicijativa, i to u krugu nadležnih organa vlasti, organizacija civilnog društva i medija.

Video snimak i publikacija sa konferencije biće dostupni uskoro.

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.