Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Obaveštenje za OCD: platne usluge bez pečata

Od 1. oktobra 2017. godine udruženja će moći, kao i ostala pravna lica, da realizuju platne usluge bez pečata u svojim poslovnim bankama. Narodna banka Srbije (NBS) je donela Odluku o izmeni i dopuni odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima.

Odluka je objavljena u Službenom glasniku RS broj 82/17, a stupila je na snagu 01. oktobra 2017. godine.

U skladu sa navedenom odlukom NBS, propisan je sadržaj naloga za uplatu, isplatu i prenos sredstava na način da pečat više nije obavezan element.

Ukoliko je udruženje ili drugo pravno lice, kao korisnik platne usluge, pre stupanja na snagu ove odluke s bankom zaključilo okvirni ugovor o platnim uslugama, na osnovu kojeg je bilo dužno da platne naloge overava pečatom - može banci podneti zahtev u pismenoj formi da više ne koristi pečat za overu ovih naloga. Uz navedeni zahtev potrebno je poslovnoj banci dostaviti i nove popunjene kartone deponovanih potpisa (KDP) za lica koja su ovlašćena za raspolaganje novčanim sredstvima, ukoliko banka to zahteva. Svaka poslovna banka će, najverovatnije, imati svoju formu zahteva, kao što svaka banka ima formu kartona deponovanih potpisa (KDP).

Za bliže informacije o pomenutim dokumentima, pratite veb portale vaših poslovnih banaka ili kontaktirajte svog bankarskog savetnika.

Odluku NBS možete pogledati OVDE.

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.