Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Obaveza dostavljanja podataka organa javne uprave za Kalendar konkursa od 2019. godine

Uredba o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Sl. glasnik RS br. 16/2018), koja je stupila na snagu 13. marta 2018. godine, članom 4. predviđa objavljivanje Godišnjeg plana javnih konkursa i kalendar javnih konkursa organa javne uprave za programe i projekte udruženja. Istim članom predviđena je obaveza nadležnih organa da najkasnije do 31. januara objave i dostave Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom Godišnji plan raspisivanja javnih konkursa.

Godišnji plan javnih konkursa sadrži podatke o davaocu sredstava, oblasti, nazivu i planiranom periodu raspisivanja javnog konkursa i druge relevantne podatke u zavisnosti od vrste konkursa.

Član 4. Uredbe, obavezuje Kancelariju da izradi i na svojoj internet stranici objavljuje kalendar javnih konkursa svih nadležnih organa koji iz sredstava budžeta podstiču programe koje realizuju udruženja.

Kalendar konkursa objavljuje se u cilju blagovremenog obaveštavanja organizacija civilnog društva o planiranim javnim konkursima, a sa ciljem pripreme što kvalitetnijih predloga projekata za potencijalno finansiranje iz budžetskih sredstava, kao i povećanja broja potencijalnih korisnika finansijskih sredstava iz budžeta Republike Srbije.

Kancelarija od 2013. godine kontinuirano objavljuje Kalendar konkursa ostvarujući time princip transparentnosti u radu državne uprave i kvalitetnijeg planiranja i koordiniranja finansijske podrške organa javne uprave programima organizacija civilnog društva. Kalendari konkursa koje je u proteklom periodu Kancelarija objavljivala sadržali su podatke o planiranim javnim konkursima organa državne i pokrajinske uprave.

Nova Uredba uvodi obavezu dostavljanja podataka o planiranim konkursima i za jedinice lokalne samouprave u čijem budžetu su obezbeđena sredstva za podsticanje programa koje realizuju udruženja, a koji su od javnog interesa.

Važna informacija za jedinice lokalne samouprave je da se pomenuta odredba primenjuje od januara 2019. godine.

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.