Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Podaci Kancelarije dostupni na Portalu otvorenih podataka

Kao članica Radne grupe za otvorene podatke, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom radila je u prethodnom periodu na pripremi i otvaranju podataka kojima raspolaže u okvirima svog mandata, a koji se odnose na civilno društvo. U tom procesu, Kancelarija je imala podršku UNDP projekta „Otvoreni podaci – otvorene mogućnosti“ kao i Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu.

Od 12. aprila 2019. godine, podaci Kancelarije dostupni su na Portalu otvorenih podataka, i to dva seta podataka. Otvoreni podaci, prema jednoj od definicija, su podaci u mašinski čitljivom i otvorenom obliku dostupni za ponovnu upotrebu. Otvaranjem podataka, javne institucije ih čine dostupnim širem krugu korisnika, obezbeđuju time viši nivo javnosti rada i pružaju građanima i privredi nove mogućnosti da od podataka stvore novu vrednost. Kroz otvaranje podataka, država podstiče razvoj kreativnog biznisa i ekonomije znanja, ali i dobija dragocene povratne informacije, koje mogu da se iskoriste za poboljšanje kvaliteta podataka, bolje razumevanje potreba korisnika, kvalitetnije formulisanje i sprovođenje javnih politika.

Prvi set podataka Kancelarije čini Kalendar planiranih javnih konkursa organa javne uprave za organizacije civilnog društva u 2019. godini. Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom je početkom godine izradila prvi, sveobuhvatni Kalendar javnih konkursa koji obuhvata podatke o svim planiranim javnim konkursima za finansiranje projekata i programa udruženja i drugih organizacija civilnog društva iz sredstava budžeta Republike Srbije, organa javne uprave sa sva tri nivoa vlasti (republičkog, pokrajinskog i lokalnog nivoa). Kalendar predstavlja značajan iskorak u pravcu veće transparentnosti organa javne uprave u oblasti finansiranja projekata civilnog društva.

Drugi set podataka čini Periodični izveštaj o broju i strukturi organizacija civilnog društva (udruženja, fondacija i zadužbina). Polazeći od potreba organa javne uprave, organizacija civilnog društva, medija i javnosti za podacima o organizacijama civilnog društva (udruženjima, fondacijama i zadužbinama), radi sprovođenja različitih istraživanja i analiza, praćenja trendova u strukturi civilnog sektora, uspostavljanja saradnje, pozivanja na konsultacije i javne rasprave o propisima/javnim politikama i dr. Kancelarija je u saradnji sa Agencijom za privredne registre, otvorila pojedine podatke na osnovu kojih se mogu pratiti određeni trendovi i broj i struktura civilnog sektora u Srbiji.

Javnosti su dostupni podaci o broju registrovanih, brisanih i osnovanih udruženja, fondacija i zadužbina prema godinama i teritoriji, podaci o registrovanim i brisanim udruženjima, fondacijama i zadužbinama po mesecima, kao i Identifikacioni spisak aktivnih OCD, u vremenskom preseku.

Kancelarija je otvaranjem podataka stekla uslov da učestvuje u trenutno otvorenom Izazovu otvorenih podataka tj. Javnom pozivu u vidu izazova za predlaganje inovativnih ideja, a na osnovu podataka koje nude javne institucije i organizacije, dostupnih na Portalu otvorenih podataka (www.data.gov.rs) koji je objavio Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u partnerstvu sa Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu.

Poziv se upućuje svim zainteresovanim stranama, a posebno startapima, udruženjima, malim i srednjim preduzećima, sa idejom da se prijave i ponude inovativna rešenja za različite društvene probleme, kako bi odluke bile donošene na osnovu podataka i informacija, a građani Srbije imali priliku da koriste inovativne usluge.

Donošenjem Zakona o elektronskoj upravi, koji je usvojen 5. aprila 2018. godine, uvedena je obaveza organa da na Portalu otvorenih podataka objavljuju otvorene podatke iz svoje nadležnosti na način koji omogućava njihovo lako pretraživanje i ponovnu upotrebu, i omogućen je slobodan pristup objavljenim podacima bez naknade. Stupanjem na snagu Uredbe o načinu rada Portala otvorenih podataka, uspostavljen je celovit pravni okvir za otvaranje podataka u posedu državnih organa i njihovo objavljivanje.

Otvaranje podataka Kancelarije deo je i obaveza iz Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu za period od 2018-2020. godine.

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.