Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Saradnja i finansiranje OCD teme stručnog usavršavanja državnih službenika u 2019. godini

Na predlog Nacionalne akademije za javnu upravu, Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 31. januara 2019. godine usvojila programe obuka namenjene službenicima i rukovodiocima organa državne uprave i lokalne samouprave za 2019. godinu. Stručno usavršavanje zaposlenih u organima javne uprave odvijaće se u skladu sa četiri programa, dva namenjena zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave – Opšti program obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2019. godinu i Program obuke rukovodilaca u jedinicama lokalne samouprave za 2019. godinu, i dva po kojima će se usavršavati službenici u organima državne uprave – Opšti program obuke državnih službenika za 2019. godinu i Program obuke rukovodilaca u državnim organima za 2019. godinu.

Sastavni deo stručnog usavršavanja koje će se sprovoditi u skladu sa donetim programima čine, pored ostalog, i obuke koje se tiču saradnje sa organizacijama civilnog društva i njihovog finansiranja iz budžetskih sredstava.

U okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2019. godinu, službenici na lokalnom nivou vlasti moći će da pohađaju dvodnevnu obuku na temu Saradnja sa organizacijama civilnog društva i finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja. Ova obuka pripada oblasti Dobre upravekoja obuhvata i tematske celine koje se odnose na uvođenje i primenu principa dobre uprave, administrativnu efikasnost i delotvornost, elektronsku upravu, antikorupcijske politike i mere, dostupnost informacija od javnog značaja, zaštitu podataka o ličnosti, uzbunjivanje i zaštitu uzbunjivača. Pored navedene obuke koja je u potpunosti posvećena odnosima sa civilnim društvom, Sektorski program sadrži i druge obuke koje se dotiču uključivanja civilnog društva u donošenje odluka kao što su Upravljanje javnim politikama u lokalnoj samoupravi i Uključivanje lokalne zajednice u izradu opštih akata lokalne samouprave.

Opštim programom obuke državnih službenika za 2019. godinu, namenjenim državnim službenicima na centralnom nivou, stručna znanja o mehanizmima za uključivanje zainteresovane javnosti i civilnog društva u proces izrade dokumenata javnih politika i propisa, uključujući poznavanje procesa konsultacija i javnih rasprava, moći će da se steknu kroz obuku Koncept dobre uprave i Koordinacija i saradnja u postupku izrade propisa.

Sa programima obuka Nacionalne akademije za javnu upravu detaljnije se možete upoznati na zvaničnoj internet stranici ove institucije.

Nezavisno od navedenih obuka koje su deo šireg programa stručnog usavršavanja, najavljujemo da će tokom tekuće godine Kancelarija realizovati dva seta specijalizovanih obuka koje se tiču odnosa organa javne uprave i organizacija civilnog društva. Prvi set imaće za temu transparentno finansiranje OCD iz budžetskih sredstava i biće realizovan u saradnji sa SKGO, a kao deo podrške organima javne uprave u što efikasnijoj primeni Uredbe o finansiranju udruženja. Drugi set obuka odnosiće se na saradnju dva sektora u procesu pripreme propisa i kreiranja javnih politika sa akcentom na zakonske novine donete tokom prethodne godine. Ove obuke osmišljene su tako da u njima zajednički učestvuju predstavnici organa uprave i OCD i jedna su od aktivnosti u Akcionom planu za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period 2018 – 2020. godine.

Kancelarija će na svojoj internet stranici blagovremeno uputiti poziv zainteresovanim OCD za učešće na planiranim obukama.

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.