Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Uskoro Kalendar konkursa organa javne uprave za OCD

Od ove godine, Kancelarija počinje sa izradom Kalendara planiranih konkursa koji obuhvata sva tri nivoa vlasti (republički, pokrajinski i lokalni), a koji su namenjeni finansiranju programa i projekata organizacija civilnog društva.

Nova Uredba o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Sl. glasnik RS“, broj 16/2018), uvodi važne novine u pravcu povećanja transparentnosti procesa dodele sredstava organizacijama civilnog društva iz budžeta, počev od faze njihovog planiranja, i to uvođenjem obaveze objavljivanja godišnjeg plana raspisivanja javnih konkursa najkasnije do 31. januara i dostavljanja informacija Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom, koja zatim objavljuje Kalendar javnih konkursa svih nadležnih organa na svojoj internet stranici. Obaveza dostavljanja informacija o planiranim konkursima za OCD odnosi se kako na organe državne i pokrajinske uprave, tako i na jedinice lokalne samouprave.

Kancelarije je uz podršku UNDP projekta "Otvoreni podaci - otvorene mogućnosti" izradila elektronsku aplikaciju za prikupljanje podataka o planiranim konkursima, i trenutno je u fazi prikupljanja podataka od organa javne uprave.

Po završetku prikupljanja podataka, oni će biti dostupni javnosti u mašinski čitljivom formatu. Takođe, planiran je i izazov otvorenih podataka koji će omogućiti bolji prikaz, pretragu po različitim kriterijumima (oblast konkursa, nadležni organ, rokovi i sl.) i vizualizaciju konkursa.

Mašinski čitljiv format objavljenih dokumenata omogućava dalju obradu sadržanih podataka u analitičke svrhe, kako za potrebe izrade godišnjih izveštaja o finansiranju OCD iz budžeta Kancelarije, tako i za potrebe šire zainteresovane javnosti.

Kalendar će doprineti podizanju nivoa transparentnosti u finansiranju OCD iz budžetskih sredstava, kao i koncentraciji svih konkursa organa javne uprave na jednom mestu. U skladu sa tim, očekuje se da realizacija Kalendara učini proces finansiranja OCD bitno transparentnijim, sve konkurse i podatke vezane za njih lakše dostupnim zainteresovanoj javnosti i da podigne kapacitete elektronske uprave u Srbiji.

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.